Al sinds de start van de lockdown worden we overspoeld met verhalen van ouders voor wie de combinatie thuiswerk en zorg voor de kinderen onhaalbaar is. De Gezinsbond vroeg een oplossing. Tot en met 30 september is die oplossing er onder de vorm van een extra deeltijds ouderschapsverlof voor alle werknemers, ambtenaren en zelfstandigen met minstens één (pleeg)kind jonger dan 12 jaar of met een zorgbehoevend (pleeg)kind ongeacht de leeftijd. Sinds 1 juli kunnen sommigen het coronaverlof voltijds opnemen.

Wie kan gebruikmaken van dit coronaverlof?

Werknemers, contractuelen en vastbenoemd personeel van de federale en Vlaamse overheid, bij de autonome overheidsbedrijven en bij de lokale besturen met minstens één eigen kind, adoptiekind of pleegkind jonger dan 12 jaar en/of met minstens één eigen, adoptie- of pleegkind met een handicap ongeacht de leeftijd, kunnen gebruikmaken van het coronaverlof.

Ook zelfstandigen in hoofdberoep die geen gebruik maken van een overbruggingskrediet en hun werkuren moeten verminderen, met minstens één eigen kind, adoptiekind of pleegkind jonger dan 12 jaar en/of met minstens één eigen, adoptie- of pleegkind met een handicap ongeacht de leeftijd kunnen coronaverlof nemen.

Onder welke vorm kan ik coronaverlof opnemen?

Het corona-ouderschapsverlof kan deeltijds worden opgenomen. Een halftijdse opname is mogelijk voor wie voltijds of minstens 75 procent werkt. Wie voltijds werkt, heeft daarnaast ook de keuze voor een 1/5-opname.

Sinds 1 juli kunnen alleenstaande ouders en gezinnen met een kind met een beperking het coronaverlof ook voltijds opnemen, en dat tot en met eind september.

Het verlof kan opgenomen worden in één keer tot het einde van de maatregel, of in één of meerdere weken of maanden, die al dan niet bij elkaar aansluiten.

Moet mijn werkgever akkoord gaan of kan dit zonder zijn akkoord?

Je werkgever moet akkoord gaan met de opname van het corona-ouderschapsverlof en met de vorm waarin je het opneemt.

Mag mijn werkgever mij verplichten om coronaverlof te nemen?

Je werkgever kan je niet verplichten dit speciale ouderschapsverlof op te nemen. Of je het verlof al dan niet opneemt, is helemaal jouw keuze.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure voor de werknemer?

De werknemer licht zijn werkgever ten minste drie dagen op voorhand in. De werkgever heeft zes dagen tijd om te reageren. In onderling overleg kunnen kortere termijnen worden gehanteerd.

Hoe ziet het financiële plaatje er voor de werknemer uit?

Het extra ouderschapsverlof kan tot en met eind juni enkel deeltijds (1/5 of halftijds) opgenomen worden. Vanaf 1 juli kunnen enkel eenoudergezinnen en gezinnen met een kind met een beperking het verlof ook voltijds opnemen.

De normale bedragen voor ouderschapsverlof worden voor het coronaverlof met 25 procent verhoogd.

Voor eenoudergezinnen en voor gezinnen met een kind met een beperking worden de uitkeringen vanaf 1 juli met 50 procent verhoogd ten opzichte van de bedragen van het gewone ouderschapsverlof.

De bruto-uitkering van het coronaverlof mag wel niet hoger zijn dan het loonverlies ten gevolge van het opnemen van het corona-ouderschapsverlof. Is dit het geval, dan wordt de uitkering beperkt tot het loonverlies.

Voor coronaverloven tot en met 30 juni 2020

Dit zou volgens onze berekeningen minstens deze bedragen opleveren (50-plussers krijgen nog een verhoging)

Voor een ouder in een tweeoudergezin:

 • voor een halftijdse onderbreking is het maandelijks bedrag: 532,24 euro bruto (440,96 euro op je rekening na inhouding van de bedrijfsvoorheffing)
 • voor een 1/5-onderbreking is het maandelijks bedrag: 180,56 euro bruto (149,59 euro op je rekening na inhouding van de bedrijfsvoorheffing)

Voor een alleenstaande ouder:

(de ouder bij wie het kind fiscaal ten laste is én beide ouders bij een verblijfsregeling met een gelijkmatige (50%-50%) huisvesting*)

 • voor een halftijdse onderbreking is het maandelijks bedrag: 875,00 euro bruto (724,94 euro op je rekening na inhouding van de bedrijfsvoorheffing)
 • voor een 1/5-onderbreking is het maandelijks bedrag: 350,00 euro bruto (289,97 euro op je rekening na inhouding van de bedrijfsvoorheffing)

Voor coronaverloven vanaf 1 juli 2020

Dit zou volgens onze berekeningen minstens deze bedragen opleveren (50-plussers krijgen nog een verhoging)

Voor een ouder in een tweeoudergezin:

 • voor een halftijdse onderbreking is het maandelijks bedrag: 532,24 euro bruto (440,96 euro op je rekening na inhouding van de bedrijfsvoorheffing)
 • voor een 1/5-onderbreking is het maandelijks bedrag: 180,56 euro bruto (149,59 euro op je rekening na inhouding van de bedrijfsvoorheffing)

Voor een ouder in een tweeoudergezin met een kind met een beperking:

(minstens 66% lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid of minstens 4 punten in de eerste pijler van de medisch-sociale schaal van het Groeipakket)

 • voor een voltijdse onderbreking is het maandelijks bedrag: 1.277,39 euro bruto (1.147,99 euro op je rekening na inhouding van de bedrijfsvoorheffing)
 • voor een halftijdse onderbreking is het maandelijks bedrag: 638,69 euro bruto (529,15 euro op je rekening na inhouding van de bedrijfsvoorheffing)
 • voor een 1/5-onderbreking is het maandelijks bedrag: 216,68 euro bruto (179,52 euro op je rekening na inhouding van de bedrijfsvoorheffing)

Voor een alleenstaande ouder:

(de ouder bij wie het kind fiscaal ten laste is én beide ouders bij een verblijfsregeling met een gelijkmatige (50%-50%) huisvesting*)

 • voor een voltijdse onderbreking is het maandelijks bedrag: 2.100,02 euro bruto (1.887,29 euro op je rekening na inhouding van de bedrijfsvoorheffing)
 • voor een halftijdse onderbreking is het maandelijks bedrag: 1.050,00 euro bruto (869,93 euro op je rekening na inhouding van de bedrijfsvoorheffing)
 • voor een 1/5-onderbreking is het maandelijks bedrag: 420,00 euro bruto (347,97 euro op je rekening na inhouding van de bedrijfsvoorheffing)

*Je moet deze gelijkmatige huisvesting wel aantonen met een (gratis) geregistreerde of door een familierechter gehomologeerde overeenkomst of door een vonnis.

Let op!

Op de uitkering voor deeltijds coronaverlof houdt de RVA slechts 17,15 % bedrijfsvoorheffing in. Dit is zeker onvoldoende omdat deze uitkeringen samen met je andere inkomsten belast worden aan het marginale tarief, dat naargelang je netto belastbaar jaarinkomen kan oplopen tot 50 % (te verhogen met de aanvullende gemeentebelastingen).

Hoe vraag ik als zelfstandige coronaverlof aan?

Ouders die werken als zelfstandige kunnen hun aanvraag indienen via het aanvraagformulier op de website van hun sociaal verzekeringsfonds.

Het verlof kan met terugwerkende kracht ingaan vanaf 1 mei. De zelfstandigen moeten hun aanvraag voor het coronaverlof voor de maanden mei en/of juni indienen vóór 30 juni 2020. Het coronaverlof voor de maanden juli, augustus en september moeten ze aanvragen vóór 31 december 2020.

Hoe ziet het financiële plaatje eruit voor de zelfstandigen?

Het bedrag van de uitkering voor het coronaverlof hangt af van de gezinssituatie van de zelfstandige en van de maand waarin de zelfstandige het verlof opneemt.

Voor een ouder in een tweeoudergezin zonder een kind met een beperking:

 • 532,24 euro ongeacht de maand van het coronaverlof

Voor een ouder in een tweeoudergezin met een kind met een beperking:

(minstens 66% lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid of minstens 4 punten in de eerste pijler van de medisch-sociale schaal van het Groeipakket):

 • 532,24 euro voor coronaverlof in de maanden mei en juni 2020
 • 638,69 euro voor coronaverlof in de maanden juli, augustus en september

Voor een alleenstaande ouder:

(de ouder bij wie het kind fiscaal ten laste is én beide ouders bij een verblijfsregeling met gelijkmatige (50%-50%) huisvesting):

 • 875,00 euro voor coronaverlof in de maanden mei en juni 2020
 • 1.050,00 euro voor coronaverlof in de maanden juli, augustus en september 2020

Let op!

De uitkering voor het coronaverlof is voor de zelfstandige een belastbaar inkomen, maar het sociaal verzekeringsfonds houdt er geen bedrijfsvoorheffing op in.

Voor de zelfstandige is bruto dus gelijk aan netto, maar de fiscale afrekening komt later op het aanslagbiljet. Zelfstandigen houden dus best rekening met deze uitkeringen in de hoogte van hun voorafbetalingen.

Deze uitkering is voor zelfstandigen die hun activiteiten voorzetten in de maanden waarvoor ze het coronaverlof aanvragen en waarin ze hun activiteit combineren met de zorg voor hun kind(eren) jonger dan 12 jaar of met een beperking. Het kan dus niet worden gecumuleerd met het vervangingsinkomen ‘overbruggingsrecht’.

Kan ik de aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid combineren met coronaverlof?

Neen, als je coronaverlof opneemt kan je dit niet combineren met de extra aanmoedigingspremie. Als je het gewone ouderschapsverlof opneemt, dan kan dit wel. Meer informatie over de aanmoedigingspremie vind je hier.

Wat als je al ouderschapsverlof en/of tijdskrediet hebt lopen?

Je kan je gewone ouderschapsverlof, tijdskrediet of loopbaanonderbreking stopzetten in de maanden dat je coronaverlof opneemt. Na het coronaverlof kan je het andere ouderschapsverlof terug opnemen.

Opgelet: kreeg je al een aanmoedigingspremie voor je ouderschapsverlof of tijdskrediet, dan is die automatisch stopgezet sinds 1 mei. Als je na het coronaverlof terug gewoon ouderschapsverlof of tijdskrediet opneemt, moet je de premie opnieuw aanvragen als je hem verder wil ontvangen.

Geldt het coronaverlof alleen voor thuiswerkende ouders of ook voor ouders die buitenshuis werken?

Het coronaverlof geldt zowel voor ouders die telewerken als voor ouders die buitenshuis gaan werken.

Hoe zit het met de anciënniteitsvoorwaarden van de werknemer?

Deze wordt in het specifieke geval van coronaverlof verminderd tot 1 maand.

Waar kan je je verder informeren?

Wij houden deze FAQ up-to-date telkens als er meer informatie beschikbaar is. Voor werknemers is er meer informatie beschikbaar op de site van de RVA.

Zelfstandigen kunnen terecht bij het callcenter van het RSVZ. Het gratis nummer 0800/12.018 is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9u tot 18u.

Meer artikels over je gezinsleven tijdens de coronacrisis kan je hier terugvinden.

Volg de Gezinsbond ook op Facebook, Twitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 24/04/2020, laatste update op: 30/09/2020

Tags: