Al sinds de start van de lockdown worden we overspoeld met verhalen van ouders voor wie de combinatie thuiswerk en zorgen voor de kinderen onhaalbaar is. De Gezinsbond vroeg een oplossing. Vanaf 1 mei tot 30 juni – en misschien ook langer – is die oplossing er onder de vorm van een extra deeltijds ouderschapsverlof (coronaverlof) voor alle werknemers en zelfstandigen met minstens één (pleeg)kind jonger dan 12 jaar of met een zorgbehoevend (pleeg)kind ongeacht de leeftijd.

Wie kan gebruikmaken van dit coronaverlof?

Werknemers en contractuelen van de federale overheid, bij de autonome overheidsbedrijven en bij de lokale besturen met minstens één eigen kind, adoptiekind of pleegkind jonger dan 12 jaar en/of met minstens één eigen, adoptie- of pleegkind met een handicap ongeacht de leeftijd, kunnen gebruikmaken van het coronaverlof.

Ook het personeel dat werkt bij de diensten van de Vlaamse overheid (contractueel en vastbenoemd) met minstens één eigen kind, adoptiekind of pleegkind jonger dan 12 jaar en/of met minstens één eigen, adoptie- of pleegkind met een handicap ongeacht de leeftijd kunnen er gebruik van maken.

Voor het onderwijzend personeel en enkele autonome agentschappen die afhangen van de Vlaamse overheid is dit nog niet in orde, maar zit het in pijplijn.

Verder kan het ook het vastbenoemd personeel van de federale overheid en de autonome overheidsbedrijven en van de lokale overheden (gemeentes en provincie) gebruik maken van coronaverlof.

Zelfstandigen in hoofdberoep die geen gebruik maken van een overbruggingskrediet en hun werkuren moeten verminderen met minstens één eigen kind, adoptiekind of pleegkind jonger dan 12 jaar en/of met minstens één eigen, adoptie- of pleegkind met een handicap ongeacht de leeftijd kunnen coronaverlof nemen.

Onder welke vorm kan ik als werknemer coronaverlof opnemen?

Het corona-ouderschapsverlof kan enkel deeltijds worden opgenomen. Een halftijdse opname is mogelijk voor wie voltijds of minstens 75 procent werkt. Wie voltijds werkt, heeft daarnaast ook de keuze voor een 1/5-opname.

Het verlof kan opgenomen worden in één keer tot het einde van de maatregel, of in één of meerdere weken of maanden, die al dan niet bij elkaar aansluiten.

Moet mijn werkgever akkoord gaan of kan dit zonder zijn akkoord?

Je werkgever moet akkoord gaan met de opname van het corona-ouderschapsverlof en met de vorm waarin je het opneemt.

Mag mijn werkgever mij verplichten om coronaverlof te nemen?

Je werkgever kan je niet verplichten dit speciale ouderschapsverlof op te nemen. Of je het verlof al dan niet opneemt, is helemaal jouw keuze.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure voor de werknemer?

De werknemer licht zijn werkgever ten minste drie dagen op voorhand in. De werkgever heeft zes dagen tijd om te reageren. In onderling overleg kunnen kortere termijnen worden gehanteerd.

Hoe vraag ik als zelfstandige coronaverlof aan?

Zelfstandige ouders zullen hun aanvraag pas ten vroegste in de week van 25 mei kunnen indienen bij hun sociaal verzekeringsfonds. Het formulier zal in de loop van die week op de websites van alle sociale verzekeringsfondsen beschikbaar zijn.

Het verlof kan met terugwerkende kracht ingaan vanaf 1 mei.

Hoe ziet het financiële plaatje eruit voor de zelfstandigen?

De uitkering zal 532,24 euro per maand bedragen of 875 euro voor een eenoudergezin. Deze uitkering is voor zelfstandigen die hun activiteiten voorzetten in mei en juni. Het kan dus niet worden gecumuleerd met het vervangingsinkomen ‘overbruggingsrecht’.

Hoe ziet het financiële plaatje er voor de werknemer uit?

Het extra ouderschapsverlof kan enkel deeltijds (1/5 of halftijds) opgenomen worden. De normale bedragen voor ouderschapsverlof worden voor het coronaverlof met 25 procent verhoogd.

Dit zou – onder voorbehoud van meer info – volgens onze berekeningen minstens deze bedragen opleveren (50-plussers krijgen nog een verhoging):

  • Voor een ouder in een tweeoudergezin:
    • bedrag per maand voor een halftijdse onderbreking: 532,24 euro bruto (440,96 euro op je rekening na inhouding van de bedrijfsvoorheffing)
    • bedrag per maand voor een 1/5-onderbreking: 180,56 euro bruto (149,59 euro op je rekening na inhouding van de bedrijfsvoorheffing)
  • Voor een alleenstaande ouder (de ouder bij wie het kind fiscaal ten laste is én beide ouders bij een verblijfsregeling met een gelijkmatige (50%-50%) huisvesting*):
    • bedrag per maand voor een halftijdse onderbreking: 875,00 euro bruto (724,94 euro op je rekening na inhouding van de bedrijfsvoorheffing)
    • bedrag per maand voor een 1/5-onderbreking: 350,00 euro bruto (289,97 euro op je rekening na inhouding van de bedrijfsvoorheffing)

*Je moet deze gelijkmatige huisvesting wel aantonen met een (gratis) geregistreerde of door een familierechter gehomologeerde overeenkomst of door een vonnis.

Eventueel kan het coronaverlof aangevuld worden met de aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid gedurende maximum 12 maanden, maar dit is nog niet zeker.

Let op!

Op de uitkering voor deeltijds coronaverlof houdt de RVA slechts 17,15 % bedrijfsvoorheffing in. Dit is zeker onvoldoende omdat deze uitkeringen samen met je andere inkomsten belast worden aan het marginale tarief, dat naargelang je netto belastbaar jaarinkomen kan oplopen tot 50 % (te verhogen met de aanvullende gemeentebelastingen).

Wat als je al ouderschapsverlof en/of tijdskrediet hebt lopen?

Je kan je gewone ouderschapsverlof, tijdskrediet of loopbaanonderbreking stopzetten in de maanden mei en juni, en daarna terug opnemen, zonder dat je je andere ouderschapsverlof verliest.

Geldt het coronaverlof alleen voor thuiswerkende ouders of ook voor ouders die buitenshuis werken?

Het coronaverlof geldt zowel voor ouders die telewerken als voor ouders die buitenshuis gaan werken.

Hoe zit het met de anciënniteitsvoorwaarden van de werknemer?

Deze wordt in het specifieke geval van coronaverlof verminderd tot 1 maand.

Waar kan je je verder informeren?

Wij houden deze FAQ up-to-date telkens als er meer informatie beschikbaar is. Voor werknemers is er meer informatie beschikbaar op de site van de RVA.

Zelfstandigen kunnen terecht bij het callcenter van het RSVZ. Het gratis nummer 0800/12.018 is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9u tot 18u.

Meer artikels over je gezinsleven tijdens de coronacrisis kan je hier terugvinden.

Volg de Gezinsbond ook op Facebook, Twitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. In onze Facebookgroep ‘Goedgezinde tips‘ ontdek je nog meer relevante artikels en tips.

Gepubliceerd op: 19/05/2020

Tags: