Partners die gaan scheiden, hebben heel wat te regelen. Als de partners samen kinderen hebben, hoort daar meestal ook een onderhoudsbijdrage bij. Dat is geld dat de ene ouder betaalt aan de andere om de kosten te helpen dragen die bij de opvoeding van hun gemeenschappelijk kind horen. De ouders moeten de onderhoudsbijdragen voor hun kinderen objectief berekenen.

Met een nieuwe wet, ingegaan op 10 januari 2019, worden drie nieuwe regels van kracht voor die onderhoudsbijdragen voor kinderen.

1) Motivering van de afgesproken onderhoudsbijdragen, nu ook verplicht bij een overeenkomst.
2) Duidelijk vermelden wat telt als buitengewone kosten en welke ouder welk aandeel daarin heeft.
3) In begrijpelijke taal vermelden dat loon of uitkering in beslag wordt genomen als er niet wordt betaald.

De Gezinsbond is lid van de Commissie voor Onderhoudsbijdragen en lag mee aan de basis van deze wet.

1) Motivering van het bedrag van de onderhoudsbijdrage

Ouders moeten voortaan in hun overeenkomst toelichten hoe ze de afgesproken onderhoudsbijdrage hebben berekend. Met andere woorden: de ouders moeten vermelden welke criteria ze gebruikten om de bijdrage van elk in de opvoedingskosten van het kind te bepalen.

Deze motivering was al verplicht voor vonnissen waarin een rechter het bedrag van de onderhoudsbijdrage bepaalt. Nu is dat ook nodig voor de bijdragen die de ouders via een onderlinge overeenkomst vastleggen.

Dat moet het gemakkelijker maken voor een rechter om bij latere discussies te oordelen of een herziening van het bedrag terecht is.

8 Criteria

Om het onderhoudsgeld te bepalen, moeten ouders rekening houden met volgende acht elementen of een deel ervan:

1- welke en hoeveel inkomsten en middelen heeft elke ouder?
2- wat zijn de ‘gewone’ kosten van het kind en hoeveel bedragen deze en hoe hebben ouders deze kosten begroot?
3- wat telt als buitengewone kosten en hoeveel zal elke ouder daarin bijdragen en op welke manier?
4- de verblijfsregeling van het kind en de bijdrage van elke ouder in natura (bijvoorbeeld wonen, eten…)
5- het bedrag van het basisbedrag (of kindergeld), de sociale en fiscale voordelen en welke ouder geniet deze voordelen?
6- de inkomsten die elke ouder mogelijk ontvangt uit het genot van de goederen van het kind
7- het aandeel van elke ouder in de opvoedingskosten en de eventueel vastgelegde onderhoudsbijdrage én de modaliteiten om deze later aan te passen
8- de bijzondere omstandigheden

Tevreden, maar…

De Gezinsbond is tevreden dat ouders moeten aantonen hoe ze het onderhoudsgeld berekenden.

We vinden het alleen jammer dat zij niet alle acht criteria die rechters moeten hanteren, moeten opnemen in hun overeenkomsten. De clausule ‘of van een deel ervan’ moet wat ons betreft dringend uit de wet geschrapt worden. Als de inkomensgegevens ontbreken in een overeenkomst kunnen rechters later nog niet objectief beoordelen of de afgesproken onderhoudsbijdrage rechtvaardig is of niet.

Hoe objectiever de onderhoudsbijdrage berekend wordt en het bedrag gemotiveerd, hoe minder kans tot discussie tussen de ouders. De Onderhoudsgeldcalcualtor van de Gezinsbond is daarom het meest aangewezen instrument om rechtvaardige onderhoudsbijdragen te berekenen.

> Bereken het alimentatiegeld voor uw kind(eren) via onze Onderhoudsgeldcalculator.

2. Buitengewone kosten

Buitengewone kosten zijn uitzonderlijke, noodzakelijke of onvoorzienbare uitgaven. Deze zijn door hun toevallige of onvoorspelbare natuur nooit inbegrepen in de berekende onderhoudsbijdrage. Aan een ouder die een onderhoudsbijdrage betaalt, kan de andere ouder dus nog steeds extra geld vragen als bijdrage in de buitengewone opvoedingskosten.

De wet voorziet al sinds 2010 dat elke ouder bijdraagt in de buitengewone kosten volgens zijn inkomen. Ouders ook kunnen ook beslissen om hun bijdrage voor de buitengewone kosten gelijk te verdelen, wat wij niet aanraden.

Wat zijn buitengewone kosten?

De belangrijkste verandering hier is dat binnenkort een koninklijk besluit (KB) duidelijk zal oplijsten wat buitengewone kosten zijn. De Gezinsbond maakt zich sterk dat deze uniforme lijst van buitengewone kosten het aantal discussies tussen gescheiden ouders sterk zal verminderen. Ouders kunnen wel nog steeds van deze lijst afwijken, als ze beiden akkoord gaan. Uitzondering hierop is overmacht of bij dringende beslissingen.

Het KB zal ook bepalen welke buitengewone kosten een uitdrukkelijk voorafgaandelijk akkoord vereisen na overleg. De ouder die de uitgave wil doen, moet de goedkeuring vragen aan de andere ouder, behalve in geval van hoogdringendheid of overmacht.

De andere ouder krijgt dan 21 dagen om akkoord te gaan (30 dagen bij een vakantie van minstens 1 week). Reageert hij of zij niet, dan mag de vragende ouder het akkoord veronderstellen en de uitgave doen. Als de andere ouder weigert, moet de familierechter de knoop doorhakken.

3. Wat als een ouder niet betaalt?

Als de onderhoudsbijdragen niet worden betaald, dan kan de ouder die er recht op heeft beslag laten leggen op de inkomsten van de niet-betalende ouder. De nieuwe wet verplicht ook dat overeenkomsten net zoals eerder al vonnissen duidelijk en in eenvoudige taal melding maken van deze ‘inbeslagname’ van loon of uitkering.

Ook moeten overeenkomsten voortaan de gegevens en de werking van de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO), duidelijk vermelden. Daar kunnen ouders gratis terecht voor hulp om achterstallig onderhoudsgeld te laten recupereren. Als de ouder die recht heeft op het alimentatiegeld maandelijks minder verdient dan 1.800 euro (loon plus 70 euro per kind fiscaal ten laste), dan kan die een voorschot krijgen op de onderhoudsbijdragen voor kinderen.

Met deze drie veranderingen verminderen de discussies over het onderhoudsgeld hopelijk.

Om te komen tot een evenwichtige scheidingsovereenkomst of een ouderschapsplan voor de kinderen, kunnen ouders zich laten bijstaan door een scheidingsbemiddelaar. Leden van de Gezinsbond genieten een ledenkorting bij de consulenten van de Pareto Group. Nog geen lid? Op deze pagina kan je dat regelen.

 

Gepubliceerd op: 22/01/2019, laatste update op: 12/02/2019

Tags: , , ,