De luchtvervuiling in ons land is alarmerend hoog. Maar daadkrachtige maatregelen blijven uit, terwijl ze hard nodig zijn. Wij als Gezinsbond pleiten ervoor dat de kindnorm voor luchtkwaliteit gehaald moet worden.

Wat is dat, die kindnorm voor luchtkwaliteit? Kort gezegd is het een norm voor luchtkwaliteit waarbij de lucht zo weinig vervuild is dat hij onschadelijk is voor kinderen. Een ambitieuze norm, want nu halen we dat nog lang niet. Onze lucht is wél schadelijk, en niet alleen voor kinderen.

Waarom een kindnorm? Vanuit het principe ‘design for all’: maatregelen die ervoor zorgen dat de lucht veilig is voor kinderen, zorgen ervoor dat de lucht veilig is voor iedereen.

Iedereen getroffen

Luchtvervuiling treft iedereen: ons leven verkort door het fijn stof in de lucht en de kans op kanker, luchtwegenaandoeningen, dementie en wiegendood stijgt. Meer nadruk op preventieve gezondheidszorg is nodig want luchtvervuiling kost naast al het persoonlijke leed ook nog eens veel geld. Voor bepaalde stoffen zitten we onder de Europese normen, maar voor andere stoffen niet.

Bovendien zijn die Europese grenswaarden veel te hoog volgens de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

LEES OOK > Zowel Europa als de rechter verwachten meer ambitie: we moeten nu werk maken van gezonde lucht

Extra kwetsbaar

Bepaalde groepen zijn extra kwetsbaar en ondervinden meer en verdergaande negatieve effecten van de vuile lucht: ouderen, mensen met chronische aandoeningen, ongeboren kinderen en kleine kinderen.

De ontwikkeling van onze kinderen wordt beïnvloed door de blootstelling aan vervuilende stoffen. Daarenboven dragen ze die vervuiling ook nog eens hun hele leven mee.

Het effect is extra krachtig voor hen omdat ze klein zijn. Per kilogram lichaamsgewicht ademen kinderen de helft meer lucht(vervuiling) in, en ook hun natuurlijke weerstand tegen agressieve stoffen is nog niet optimaal.

De effecten zijn duidelijk merkbaar: de vuile lucht heeft gevolgen voor de schoolprestaties van de kinderen. Daarom dat inzetten op propere (binnen-)lucht voor baby’s dan ook een must is.

LEES OOK> Zo maak je de lucht in huis gezonder voor baby’s

Hoe de kindnorm voor luchtkwaliteit halen?

Tegen 2030 moeten we veel minder fijn stof en stikstofoxiden (NOx) uitstoten. De uitstoot zal niet vanzelf dalen, daar moeten maatregelen voor genomen worden en wel snel. Met minder dan de kindnorm nemen we geen genoegen, ook niet wat betreft de kwaliteit van onze lucht.

De kindnorm houdt in dat:

  • er ambitieuze luchtkwaliteitsnormen vastgelegd worden. Onze kinderen en andere kwetsbare groepen moeten lucht kunnen inademen die zo weinig vervuild is dat hij ook voor hen onschadelijk is.
  • de externe kosten van luchtvervuiling (bv. gezondheidskosten door medicatie) worden meegeteld in het kostenplaatje van de schadelijke effecten van luchtverontreiniging. Nu al worden de kosten van luchtvervuiling en lawaaihinder geschat op 5 miljard euro per jaar, in Vlaanderen alleen.
  • er een indicator ontwikkeld moet worden voor kinderen met een ademhalingsziekte. Op die manier kan data worden verzameld die het probleem beter in kaart zal brengen.
  • nationale luchtkwaliteitsplannen ontwikkeld moeten worden. Deze moeten uitgevoerd worden in gebieden waar de concentratie van vervuilende stoffen de relevante luchtkwaliteitslimieten overschrijden. Deze luchtkwaliteitsplannen bevatten best specifieke maatregelen voor kwetsbare bevolkingsgroepen, zoals kinderen, ouderen en zieken.
  • er speciale aandacht is voor gezinnen in achtergestelde stadsbuurten. Gezinnen met de laagste inkomens en het laagste autobezit wonen vaak op de plaatsen waar de luchtvervuiling en lawaaihinder het grootst zijn, namelijk onze steden.
  • bij ruimtelijke planning zorgen dat speeltuinen, kinderdagverblijven, scholen, sportfaciliteiten en andere plaatsen waar kinderen veel tijd doorbrengen niet liggen naast zones die de luchtkwaliteitsnormen overschrijden, zoals zones met zwaar verkeer.
  • een transportovergangsplan ontwikkeld wordt

Overgangsplan voor transport

Dat plan focust op hoe we ons verplaatsen en hoe we dit zowel veilig als gezond kunnen doen. Het heeft vier prioriteiten:

–  het STOP-principe om wandelen en fietsen voor korte afstanden aan te sporen en te vergemakkelijken met speciale aandacht voor verkeersveiligheid

– schone elektrische of hybride publieke transportmiddelen, vooral voor pendelaars

– lage emissiezones en groene zones in steden

– verlagen van snelheidslimieten in stedelijke gebieden

Om echt werk te maken van een gezonde leefomgeving moet verontreiniging veroorzaakt door wegverkeer, en met name de dieselvoertuigen, dus aangepakt worden. Een moeilijk proces dat tijd nodig heeft, wat meteen de reden is dat er niet meer geaarzeld mag worden.

Volg de Gezinsbond ook op FacebookTwitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 15/03/2017, laatste update op: 08/11/2021

Tags: , , ,