Aan de vooravond van de Dag van het Gezin 2019 organiseert de Gezinsbond een kopstukkendebat. Vertegenwoordigers van de 7 politieke partijen komen een selectie van vragen beantwoorden die leden van de Gezinsbond hebben ingestuurd.

Het kopstukkendebat van de Gezinsbond is afgelopen. Hieronder kan je het debat nalezen (in omgekeerde chronologische volgorde).

 

Gezinsbond-voorzitter Frans Schotte neemt het laatste woord op het debat.  “Ik ben blij dat de politici werk en gezin op de kaart zetten, alleen jammer dat ze het zelf niet doen. We hopen op een minister van het Gezin, maar belangrijker is dat geen enkele partij tegen het gezin is.”

Bij de laatste sessie van Erhan Demirci. We leren dat Bianca Debaets pleegouder is en houdt van whisky, maar niet vaak en Tom De Meester heeft drie eigen kinderen en twee pluskinderen. Hij kijkt ernaar uit om meer tijd te hebben voor zijn gezinnetje, want kiescampagnes zijn heel zwaar. “Tijd met de kinderen is superbelangrijk en daar ontbreekt het nu wel aan.”

Laatste ronde kernpunten:

Vlaams Belang: “Het armoede beleid van de volgende regering moet meer slagkracht hebben dan dat van Homans, actief opsporen van armoede, uitbreiden van beschikbare en betaalbare kinderopvang, wachtlijsten in de zorg wegwerken.”

N-VA: “We hebben het goed gedaan voor de kwetsbaren, de uitkeringen zijn omhoog gegaan en er zijn nog nooit zoveel mensen aan het werk geweest.”

Open Vld: “Kinderopvang betaalbaar en flexibel maken, belastingsvermindering en bestaande opvang door de lokale besturen laten regelen met middelen vanuit Vlaanderen.”

CD&V: Uitkeringen voor de armoederisicodrempel, accent op alleenstaanden, inzetten op inkomensgerelateerde opvang, buitenschoolse opvang, Huizen van het kind.

Groen: Uitkeringen boven de armoedegrens, aantal kinderen per begeleider naar beneden, betere werkomstandigheden in de opvang, voldoende en betaalbare kinderopvang, en meer lageloonjobs.

sp.a: Een deftig inkomen voor iedereen, sommige basisbehoeften moeten gratis zijn, meer inkomensgerelateerde kinderopvang zodat mensen werk vinden en omdat we geen enkel kind het recht willen ontzeggen zich sociaal te ontwikkelen.

PVDA: We gaan voor hogere uitkering, betaalbare kinderopvang, werk op maat.

 

21.33: “Ik wil het peuterparticipatie hebben. Een peuter in een kansrijk gezin waar veel gepraat wordt, die kennen zes keer meer woorden dan een kansarm kind. Daarom moét er ingezet worden voor extra plaatsen voor kansarmen. Als we willen dat 7 op 10 naar de opvang gaat, dan moet er 7 keer meer geïnvesteerd worden”, argumenteert Evita Willaert van Groen.

21.31:

21.30: “Als je mensen uit armoede wil halen, dan moet je mensen een opleiding geven, dan moet je ze toeleiden naar werk. En dat gaat niet als je ze afsluit van kinderopvang”, argumenteert Bianca Debaets (CD&V).

21.29: Belastingsvrije sommen moeten worden verhoogd, zegt Filip Michiels van Open Vld. Op de vraag van Chris De Nys of je daar kwetsbare gezinnen mee bereikt, is het antwoord: ‘Dat is de bedoeling.’

21.27: “Kinderopvang is in de eerste plaats een instrument om werk en gezin te combineren. Dus ja, we geven voorrang aan wie gaan werken, dat vinden we de normaalste zaak ter wereld”, zegt Matthias Diependaele van N-VA.

We verspringen van hogere uitkeringen naar betaalbare kinderopvang.

21.24: “De gewone leefkosten zijn de laatste jaren enorm gestegen. Je moet ervoor zorgen dat de mensen dit kunnen blijven betalen”, aldus Barbara Pas van Vlaams Belang.

21.23: “Natuurlijk moeten mensen begeleid worden, maar wat vooral nodig is, is een leefbaar inkomen boven de armoededrempel. Daarom ben ik ook tegen de versnelde afname van de uitkeringen”, Tom De Meester (PVDA).

21.18: CD&V: “Geen vaag idee, maar een duidelijk engagement: leefbare uitkering voor alleenstaande ouders als ze thematisch verlof opnemen.”

21.17: N-VA: “Working poor, jammer dat ze er zijn, maar het zijn wel de laagste van Europa. ”

21.14: CD&V: “Je moet niet de uitkeringen beperken in de tijd, je moet de werkloosheid beperken in de tijd. We zijn erin geslaagd de Brusselse jeugdwerkloosheid met 37 procent te doen afnemen, met onder andere activering. En hoe we gezinnen uit armoede halen? Door gezinnen te versterken, met inkomensgerichte kinderopvang.”

21.12: sp.a: “Het optrekken van de uitkering heeft geen zin als daarnaast de basisvoorzieningen zoals water, elektriciteit, openbaar vervoer en opvang duurder worden. Die moeten goedkoper worden. Er is misschien nog nooit zo weinig werkloosheid geweest, maar het aantal mensen dat niet rondkomt op het einde van de maand stijgt wel.”

21.10: “Armoede werkt niet”, zegt Evita Willaert. “Uitkeringen moeten opgetrokken worden. Het kan niet zijn dat we het weer in een regeerakkoord zetten dat we het gaan doen en het dan niet doen. Anders moeten we van in het begin eerlijk zijn. Mensen in armoede hebben daar niks aan. tax shift had moeten gefocust zijn op de lage lonen. Het is absurd dat partijen spreken dat de uitkeringen stoppen in de tijd als ze net vaststellen dat nét die kwetsbare groepen te weinig begeleid worden door de VDAB. Die mensen worden dan op het eind nog eens gestraft.”

21.08: “VDAB moet de meest kwetsbaren toeleiden naar werk”, zegt Filip Michiels. “Het blijft ons streefdoel om de uitkeringen boven de armoederisicodrempel te brengen. ”

21.06: Barbara Pas steunt de voorstellen van N-VA: uitkeringen moeten opgetrokken worden tot boven de armoedegrens, er hoort persoonlijke uitkeringen bij maar de uitkeringen moeten ook beperkt worden in de tijd behalve voor 50-pluusers. “Zij hebben al hun hele leven bijgedragen.” ‘We moeten ook verdoken armoede opspeuren.’

21.00u: Tom De Meester (PVDA) trapt het tweede deel af.

Thema 2: Solidariteit tussen gezinnen

Barbara Pas: “Over work-life balance gesproken: ik doe dit alleen, mijn man is vier jaar geleden overleden. Dus ik heb mijn kinderen beloofd om in een druk verkiezingsjaar samen op vakantie te gaan.”

Matthias Diependaele moet bekennen dat zijn vrouw het meest klaagt over te weinig thuis zijn. Hij eet ook zelden of nooit thuis. “Als ik thuis kom, ja wat doe ik dan? De laptop weer openklappen.” En vaak krijgt hij te horen dat hij na twee of drie dagen terug is gaan werken na de geboorte van hun derde en vierde kind. “Ik wilde wel een vijfde maar zij wilde niet.” Erhan pikt hier gretig op in: “Ja, zij zorgt er natuurlijk voor!”.

Intermezzo met Erhan Demirci op de sofa. Van Barbara Pas leren we dat ze momenteel niet veel verder raakt dan kleertjes klaarleggen, door de verkiezingsdrukte. Joris Vandenbroucke is aangespoeld vanuit Limburg, maar wordt niet echt aangesproken op zijn accent. Het West-Vlaams van zijn echtgenote ligt meer onder vuur.

 

EINDE EERSTE RONDE

20.40: Wij zijn ook vragende partij om ouderschapsverlof te kunnen opnemen tot 18 jaar. In het debat kwam zorg voor tieners inderdaad niet aan bod…

20.39: “Opletten dat de uitzondering van avond- en weekendwerk niet de regel wordt”, waarschuwt Barbara Pas.

20.36: “Gezonde werkvloer is nodig voor Groen, er zijn grenzen aan fatsoen. Werkgevers kunnen nu van een werknemer vragen 50 uur te werken, terwijl zelfs Europa zegt dat 48 uur het absolute maximum is. Wij willen bedrijven en werkvloeren echt ondersteunen”, aldus Evita Willaert.

20.35: “Respect voor de arbeidstijd van 38 uur en wij stellen een arbeidsduurvermindering voor van 30 uur. We zijn heel benieuwd naar het experiment van Femma”, aldus Tom De Meester van PVDA.

20.34: Matthias Diependaele: “Dat hebben we nooit gezegd, dat er geen rigide kader moet zijn, maar wel een collectief kader.”

20.32: “Flexibel inzetten van het verlof moet voorwerp worden van interprofessioneel overleg.  Dus geen individuele  onderhandeling, het moet collectief worden onderhandeld zodat het afdwingbaar is. Het is een afdwingbaar recht van de werknemer voor wat en wanneer hij die tijd aanspreekt. Het kan nooit de bedoeling zijn dat het in een persoonlijk gesprek met de werkgever moet”, zegt Joris Vandenbroucke van sp.a.

20.31: “Je moet sturen maar je moet ook zorgen dat er een solidariteit op de werkvloer ontstaat”, argumenteert Bianca Debaets van CD&V. ‘

20.29: “Ook werkgevers zijn voorstander van flexibilisering, die zijn ook vragende partij dat de werknemer niet uitvalt”, pik Matthias Diependaele in op de uitspraak van Filip Michiels. “Dat is een noodzaak in de nieuwe economie waar we naartoe moeten gaan. Werk moet werkbaar blijven, de mensen moeten het kunnen uithouden.”

 

20.25: ‘Eenoudergezin heeft recht op meer verlof’, aldus Barbara Pas van Vlaams Belang. ‘We moeten werken om te leven en niet leven om te werken.’

20.23: N-VA verdedigt het afbouwen van de niet-thematische verloven: “Zo konden we de thematische uitbouwen”, aldus Mathhias Diependaele. Wij zetten in op een rekening die iedereen kan opbouwen. Op die rekening kan je ene premie bijvoorbeeld omzetten in tijd.

20.21: Een rugzakje is voor CD&V iets dat gekoppeld moet worden aan zorg, ongemotiveerd is niet aan de orde.

20.19: Tom De Meester (PVDA) is het niet eens met de socialisten en de groenen: een rugzakje garanderen geen rechten. Verplichten beschermt tegen sociale druk van werkgevers en collega’s.

20.17: Joris Vandenbroucke (sp.a): Grote fout dat het ongemotiveerd tijdskrediet is afgeschaft want je kan voor alles en nog wat tijd opnemen”. Evita Willaert pikt hierop in: Dit willen wij ook. Veel van dit ongemotiveerd tijdskrediet werd halftijds opgenomen, je kan niet halftijds op wereldreis gaan. We zien iets gelijkaardig bij 4/5e ouderschapsverlof. We zien vaak dat ouders dit blijven doen, omdat het beetje inkomensverlies niet opweegt tegen de winst aan levenskwaliteit. En voor ons is het heel belangrijk dat iedereen die keuze kan maken, ook voor wie weinig verdient.

20.13: Tom De Meester (PVDA): 15 weken ook voor mannen, er is geen andere manier om mannen en vrouwen gelijk te schakelen. Ik geloof niet in het idee van de rugzakjes, omdat je dan in situaties komt dat mannen de tijd opsparen om vroeger uit te treden en vrouwen de zorg opnemen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat van in het begin de verantwoordelijkheid voor de zorg gelijk te schakelen.

 

20.11: Joris Vandenbroucke (sp.a): Waar mensen gefrustreerd van raken, is dat ze geen greep hebben op hun tijd. Daarom pleiten wij om te starten voor een rugzak met tijd in en die tijd kan je als werknemer afspreken voor wat en wanneer je wil.

20.07: Evita Willaert (Groen): Moederschapsrust niet uitbreiden, maar wel ziekteverlof in de zes weken voor de bevalling en geen afnemen moederschapsrust. 15 weken na de bevalling, ik heb nooit begrepen waarom die ziektedagen voor de bevalling meetelden als moederschapsrust. De thematische verloven vinden wij wel belangrijk.

20.04: Barbara Pas (Vlaams Belang): Twee werkende ouders is de norm en voor de meesten is het financieel onhaalbaar om even thuis te blijven voor de kinderen. Wij vinden dat mensen de keuze moeten hebben om thuis te blijven. Een opvoedersloon, 2 jaar halftijds per kind, want wij willen niet dat het daarna moeilijker is om terug aan het werk te gaan.

 

20.01: Filip Michiels (Open Vld): Wij willen meer evenwicht voor man en vrouw, we willen vrouwen dezelfde kansen op werk bieden. Wij stellen dus voor om vader 20 dagen geboorteverlof te geven. Het vervangend inkomen wordt ook flexibel: neem je minder tijd op, dan is de uitkering hoger. Uitbreiding moederschapsrust is niet aan de orde, wij gaan voor de gelijkschakeling tussen vader en moeder.

19.58: Matthias Diependaele (N-VA): Loopbaanrekening is voor ons de oplossing, want wij zijn het eens met het feit dat het verlof rond de geboorte flexibeler moet zijn maar wij kunnen dat niet rijmen om te verplichten. Dat hoeft ook niet enkel rond de geboorte te worden opgenomen. De loopbaanrekening kan je opbouwen, die krijg je niet. Wij vinden het belangrijk dat mensen zelf de keuze maken. Ook zelfstandigen.

19.56: Bianca Debaets (CD&V): We gaan vaderschapsverlof verplicht maken voor 10 dagen, 5 dagen facultatief. Het verbaast me dat we geen steun krijgen van de N-VA. Barrières moeten weggewerkt worden, zodat mannen het geboorteverlof vaker nemen en dat moederschapsrust flexibeler wordt ingevuld. Er heerst te vaak een stigma op binnen bedrijven.

19.55: We starten bij het begin van het gezin: moet het geboorteverlof uitgebreid worden.

Thema 1: Combinatie werk en gezin

19.53: Debatleider voor vanavond is Chris De Nys (VRT). Hij stelt kort de debatterende politici voor.

19.49: Filip Michiels gaat op 27 mei eerst uitslapen en dan extra tijd maken voor neefjes, nichtjes en zijn petekindje.

19.48: Evita Willaert en haar partner gaan samen naar de oudercontacten en de schoolfeesten. “Mijn partner is zeer aanwezig. Als ik met hen thuis ben, vragen ze naar papa.”

19.47: Als binnenkomertje laat Erhan Demirci Evita Willaert (Groen) en Filip Michiels (Open Vld) het eerst aan het woord in de gezellige zetelhoek voor een informele babbel. We leren dat Evita Willaert thuis eerder voor Anderlecht supportert en dat Filip Michiels al eens een Duvelke drinkt.

19.43: Tanja Nuelant licht het verloop van het debat toe, en de reden: “Om gezinnen een centrale plaats te geven. Want dat mist toch wel in andere verkiezingsprogramma’s.”

19.42:

19.15: We zijn er klaar voor. De zaal loopt stilaan vol.

 

Dit bericht bekijken op Instagram

 

#kopstukkendebat #gezinsbond

Een bericht gedeeld door Blanckaert Anneke (@blanckaertanneke) op

19.09 : Gezinsbeleid zit te versnipperd, een minister van Gezin: dat zou de gezinnen ten goede komen.

19.06: Alexander De Croo (Open Vld) laat zich op het laatste moment vervangen door Filip Michiels.

 

kopstukkendebat gezinsbond stem gezin 19
V.l.n.r. Bianca Debaets, Evita Willaert, Matthias Diependaele, Alexander De Croo, Tom De Meester, Joris Vandenbroucke, Barbara Pas.

Deelnemers aan het kopstukkendebat:

  • CD&V: Bianca Debaets, Brussels staatssecretaris.
  • Groen: Evita Willaert, federaal parlementslid.
  • N-VA: Matthias Diependaele, fractievoorzitter en lijsttrekker Vlaams Parlement.
  • Open VLD: Filip Michiels.
  • PVDA: Tom De Meester, woordvoerder en lijsttrekker Vlaams Parlement.
  • sp.a: Joris Vandenbroucke, fractieleider Vlaams Parlement.
  • Vlaams Belang: Barbara Pas, ondervoorzitter.

VRT-journalist Chris De Nys leidt het debat.

Vlaams stand-upcomedian en presentator Erhan Demirci legt de partijkopstukken meer intieme vragen voor.

Meer informatie nodig?

Wat willen de partijen realiseren voor gezinnen? Hoe gaan ze de samenleving kindvriendelijk maken? Ons online dossier Stem Gezin 2019 behandelt de kernthema’s voor gezinnen.  Zowel de standpunten en maatregelen van de partijen (‘Wat de partijen zeggen’), en wat de Gezinsbond vraagt aan politici (‘stem gezin 19’) komt aan bod.

De partijen over:

* geboorteverlof

* kinderopvang en het verbeteren van de kwaliteit

* onderwijs en het M-decreet

* mantelzorg en wachtlijsten

* terugbetaling psychologische zorg

* verbeteren van de luchtkwaliteit

* Hun top-3 prioriteiten voor gezinnen

Onze studiedienst legde de partijen in totaal elk 20 gezinsgerelateerde vragen voor. De volledige neerslag per partij kan je op deze pagina bekijken.

 

 

 

Gepubliceerd op: 10/05/2019, laatste update op: 08/11/2021

Tags: , , , , , , ,