bool(false)

Gemeenten kunnen gezinnen op heel wat terreinen ondersteunen. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober dringt de Gezinsbond er bij de lokale besturen op aan deze thema’s niet uit het oog te verliezen. Daarom brengen we elke maand een of enkele thema's onder de aandacht waar ook jouw lokaal bestuur kan bijdragen om een gezinsvriendelijk beleid te voeren.

Thema 3: Veilig in het verkeer

Stem gezin

Iedereen wil zich op een veilige manier verplaatsen, ook te voet of met de fiets. Maar wat kunnen gemeenten doen zodat ook jouw gezin zich veilig in het verkeer kan begeven?

Lees ook: veilig naar school fietsen met een verkeersbeleid op kindermaat

Gezinnen willen goed onderhouden en vrijliggende fietspaden, maar ook ingrepen die de zichtbaarheid van kwetsbare verkeersdeelnemers verhogen. Bovendien vinden gezinnen het belangrijk dat de verkeersregels worden nageleefd en gecontroleerd en dat het algemeen snelheidsniveau wordt verlaagd. Dat bleek al uit een korte bevraging van de Gezinsbond in 2016.

Wat kan jouw gemeente doen?

  1. Maximaal afgescheiden fietspaden, veilig oversteekplaatsen en conflictvrije kruispunten aanleggen. Dat kan gebeuren via voorsorteervakken voor fietsers, de aanpassing van verkeerslichten naar ‘vierkant groen’ en extra verlichting van zebrapaden.
  2. Zorgen voor een weginrichting die kinderen gemakkelijk kunnen ‘lezen’. Daarbij zijn verkeerssignalen op ooghoogte van kinderen erg belangrijk, omdat kinderen vanaf een zekere leeftijd zich zelfstandig moeten kunnen verplaatsen in hun buurt.
  3. Verkeersluwe woonwijken en autovrije woonerven inrichten. Bijvoorbeeld door schoolbuurten bij het begin en het einde van de schooldag verkeersluw te maken. Daar, en op andere plaatsen op het openbaar domein, moeten er voldoende en veilige fietsstallingen beschikbaar zijn.
  4. Zorgen voor veilige routes tussen woonkernen, scholen en vrijetijdsinitiatieven: ‘kindlinten’ kunnen eventueel gebruik maken van trage wegen.
  5. Fietslessen voor kinderen en bewustmaking rond zichtbaarheid organiseren. Die kunnen samengaan met het aanmoedigen van volwassenen om te kiezen voor alternatieven voor de auto.
  6. Voorrang geven aan de handhaving van verkeersregels. Het draagvlak voor verkeersveiliger gedrag kan zeker meer inspraak van jong en oud gebruiken bij het verkeersbeleid via buurtoverleg.
  7. De vervoersarmoede van ouderen of personen met een beperking aanpakken. Dat kan door de kansen te bekijken van het ‘vervoer op maat’. Vanaf 2020 valt dat namelijk binnen elke vervoersregio onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Samen met de NMBS en De Lijn moet een goed uitgebouwd openbaar vervoer verzekerd blijven, ook met nachtbussen.

Wat wil jij dat in jouw gemeente verandert? Laat ook jouw stem horen en bepaal mee wat er in jouw buurt moet gebeuren. Stem hier mee!

Benieuwd welke thema’s nog belangrijk zijn voor een gezinsvriendelijk gemeentebeleid? Lees hier alle Stem Gezin-artikels.

De Studiedienst van de Gezinsbond focust op onderwerpen die een impact hebben op leefkwaliteit en rechten voor gezinnen. Ze ontwikkelen standpunten over deze thema’s waarbij er bij politici wordt aangedrongen de gevolgen voor de gezinnen (alle gezinnen) te bekijken en te zorgen dat niemand er op achteruit gaat.
De Gezinsbond stelde een actieplan op om een stem te geven aan gezinnen op lokaal vlak. Volg het op deze pagina.
Meer weten over veilig in het verkeer?
Lees hier het standpunt over verkeersveiligheid
Hier vind je het standpunt over de kindnorm in het verkeer

Tags: ,