Veel ouders en kinderen kijken er al wekenlang naar uit. Wie mag wanneer terug naar school of naar de opvang? Scholen zijn, samen met steden en gemeenten, volop bezig met zich te organiseren en voor te bereiden op de heropstart.

Omdat elke school en gemeente anders is, kan dit plaatje er plaatselijk verschillend uit zien. Ouders zullen van hun school horen hoe dit precies voor hun kind zal verlopen.

Hieronder vind je de algemene timing en planning die voorlopig werd goedgekeurd door de Nationale Veiligheidsraad. Die kan dus afwijken van de concrete uitwerking binnen jouw school.

UPDATE eind mei > Iedereen terug naar school?

Wie kan er terug naar school?

Scholen zullen vanaf maandag 18 mei geleidelijk aan opnieuw lesgeven binnen de schoolmuren. Sommigen zullen op vrijdag 15 mei al eens proefdraaien.

Door de veiligheidsnormen zullen niet alle leerjaren in één keer terug naar school mogen. Er zal ook niet voltijds les worden gegeven. De dagen waarop de uitgekozen leerjaren niet op school zijn, leren ze thuis of in de opvang verder via preteaching of aanlooplessen.

Maximaal drie leerjaren uit het lager onderwijs en drie uit het secundair zullen als eerste kunnen starten. Die leerjaren zijn zogenoemde scharnierjaren waar leerlingen vaardigheden moeten verwerven om het volgende jaar vlot te kunnen starten. De kleuterscholen blijven tot minstens eind mei dicht.

Hieronder staan de plannen voor de heropstart, al kan het zijn dat een school die moet aanpassen wanneer de ‘risico-analyse’ (die moet bepalen of alles in veilige omstandigheden kan gebeuren) dit niet toelaat.

Basisonderwijs

  • 6de leerjaar: 2 dagen (of 4 halve dagen) op school
  • 1ste leerjaar: 4 volle dagen op school
  • 2de leerjaar: 4 volle dagen op school
  • Buitengewoon lager onderwijs: maximaal 3 leerjaren/leeftijdsgroepen

Secundair onderwijs

In het secundair onderwijs komen de laatstejaars eerst aan de beurt om de doorstroom naar het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt vlot te laten verlopen.

Eén week later wordt beslist of de heropstart ook mogelijk is voor twee andere ‘scharnierleerjaren’, namelijk het 2de leerjaar van de 1ste graad (zowel A- als B-stroom), en het 2de leerjaar van de 2de graad (dus het vierde jaar).

Zal mijn kind veilig naar school kunnen gaan?

Iedere school moet een risico-analyse uitvoeren en kan pas heropstarten als dat op een voldoende veilige manier kan gebeuren voor leerlingen én leerkrachten. Als dat niet lukt, moet een school de planning aanpassen in tijd of in aantal toegelaten leerjaren.

Iedereen wil graag dat de scholen snel weer openen voor elke leerling, maar gezondheid en veiligheid gaan voor alles. Hier kan je nalezen over welke voorwaarden het gaat (afstand houden, ontsmetten, mondmaskers voor leerlingen secundair en leerkrachten, zieke of hoog risico-kinderen, contactbubbels, …).

Het is heel begrijpelijk dat je kind of jijzelf bang bent om naar school te gaan. Praat hierover met de school, en zoek samen op welke manier je misschien toch gerustgesteld kan worden. De school zal alleszins contact met je opnemen als je kind niet aanwezig is op school.

Wat met de leerlingen die nog niet kunnen herstarten?

Voor de leerlingen van de andere leerjaren blijft de periode van de aanlooplessen verder lopen. Zij krijgen de noodzakelijke nieuwe leerstof nog altijd voltijds op afstand via ‘preteaching’ thuis of in de opvang.

Leerlingen die thuis om één of andere reden moeilijk tot leren komen (kwetsbare thuissituatie, leerproblemen) kunnen op school individueel begeleid worden om een achterstand te voorkomen of weg te werken.

Wie mag er naar de opvang?

De noodopvang op school is er vanaf nu in principe voor alle kinderen van buitenshuis werkende ouders die geen andere opvangmogelijkheid hebben, dus ook voor de niet-essentiële beroepen. Ook ‘kwetsbare leerlingen’ die thuis om gelijk welke reden moeilijk kunnen leren, kunnen terecht op school.

Indien er voldoende capaciteit is, kunnen de lokale partners beslissen om ook opvang te voorzien voor kleuters waarvan één ouder thuiswerkt, voor alleenstaande thuiswerkende ouders en daarna voor alle thuiswerkende ouders. Voor lagere schoolkinderen is die verruiming er nog niet.

Niet elke school zal genoeg plaats hebben voor de noodopvang, aangezien de klassen van de leerlingen die nu wel al les mogen volgen om veiligheidsredenen ontdubbeld worden. Tegelijk zullen er meer kinderen naar de opvang komen omdat bedrijven en winkels opengaan.

Scholen die te weinig plaats of personeel hebben, kunnen vragen aan de gemeente om bij te springen. Die zoekt dan samen met de buitenschoolse opvang, het jeugdwerk, privé-initiatieven of andere partners naar andere opvangmogelijkheden.

In ieder geval zullen kinderen ook op die plaatsen buiten de school naast sport en spel nieuwe leerstof aangeboden krijgen via preteaching.

Het is belangrijk dat de leerlingen uit ‘de opvang’ niet vermengd worden met de leerlingen die les krijgen op school. Volgens het contactbubbel-principe zullen ze niet alleen in de lokalen, maar ook bij afhaalmomenten, speeltijden, eetmomenten … gescheiden blijven.

Wat met examens en diploma?

Elke school legt nu de klemtoon op het aanreiken van nieuwe leerstof, in de klas of op afstand. Veel scholen zullen geen echte examens organiseren, ze trachten dan via ‘permanente’ evaluatie te achterhalen of leerlingen voldoende mee zijn met de leerstof.

Om de lestijd maximaal te kunnen gebruiken, kunnen scholen beslissen om tot de laatste dag van het schooljaar les te geven en te toetsen, en de eerste week van juli te gebruiken voor de deliberaties.

Omdat deze crisisperiode voor veel leerlingen moeilijk is geweest, zullen er bij ernstige twijfel of vaststelling van een leerachterstand meer mogelijkheden zijn om te herkansen of eventueel een cursus op een zomerschool te volgen.

Problemen met preteaching of opvang?

Als het afstandsleren thuis erg moeilijk verloopt, of als de opvangpuzzel voor jouw gezin echt niet haalbaar is, neem je best zo snel mogelijk contact op met de school. Samen kunnen jullie naar een oplossing zoeken.

De Gezinsbond ijvert er in ieder geval voor om ook een oplossing te zoeken voor ouders die telewerken en nood hebben aan opvang voor hun kinderen die nog niet naar school kunnen.

Meer lezen over de heropstart van scholen?

Het departement onderwijs heeft alle informatie over de heropstart van scholen nog eens op een rijtje gezet.

Meer artikels over je gezinsleven tijdens de coronacrisis kan je hier terugvinden.

Volg de Gezinsbond ook op Facebook, Twitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 11/05/2020, laatste update op: 28/05/2020

Tags: , ,