In aanloop naar de verkiezingen op 26 mei 2019 legden we alle partijen enkele vragen rond prangende gezinskwesties voor. Hoe staan ze tegenover een uitbreiding van moederschapsrust en geboorteverlof? Wat gaan ze doen om de luchtkwaliteit te verbeteren? Zullen de wachtlijsten in de zorg worden weggewerkt? Welke voorstellen hebben ze om ons onderwijs inclusiever te maken?

In dit artikel: wat de partijen zeggen over inclusief onderwijs. De Gezinsbond is voorstander van het M-decreet en zet in op betaalbaar en kwalitatief onderwijs, voor iedereen. De ondersteuning voor leerkrachten en scholing, maar ook de ouders, is hierbij voor ons van cruciaal belang.

Wij vroegen de partijen dan ook:

Ondanks inspanningen krijgen leerlingen met specifieke onderwijsnoden in het gewoon onderwijs nog niet genoeg ondersteuning. Welke maatregelen stelt uw partij voor om van inclusief onderwijs een succes te maken?

Dit waren de antwoorden van de partijen over inclusief onderwijs:

 

1. CD&V

Inclusief onderwijs betekent voor CD&V: gewoon onderwijs als het kan, buitengewoon onderwijs als het moet. Elke leerling komt terecht waar hij/zij het beste onderwijs krijgt. We ontwikkelen modellen waar inclusief onderwijs, gespecialiseerd onderwijs en mengvormen kunnen groeien en samen aangeboden worden. Hiervoor is voldoende ondersteuning nodig via de ondersteuningsnetwerken. En dit zowel voor de leerling als de leerkracht.

We zetten ook extra in om expertise omtrent hoogbegaafde leerlingen te ontwikkelen. De expertise van leraren versterkt door ze vertrouwd te maken met goede praktijken uit bv. het Project Talent.

Verdere uitbouw van het zorgbeleid in gewone scholen is noodzakelijk om inclusie geleidelijk te realiseren. Daarom hebben we dit ook als erkenningsvoorwaarde opgenomen.”

 

2. Groen

“We willen belangrijke stappen vooruit zetten in de transitie naar inclusief onderwijs. Een beter geplande en gefaseerde doorstroming van de leerlingen van het buitengewoon naar het gewoon onderwijs, zal de onzekerheid wegnemen bij scholen, leerkrachten en ouders.

We stellen voor om scholen een basisfinanciering te geven voor de uitbouw van inclusieve onderwijstrajecten. Vervolgens wordt een systeem van ‘rugzakfinanciering’ ingevoerd, los van onderwijssysteem of onderwijskeuze.

We verstevigen de rechtsbescherming van leerlingen met bijzondere zorgnoden. Ouders zitten mee aan tafel wanneer het gaat over de toekomst van hun kind.

Kinderen met specifieke onderwijsnoden geven we meer kansen op inclusief onderwijs dicht bij huis, door in scholen voor gewoon onderwijs 5% van de plaatsen te reserveren voor kinderen met een geattesteerde beperking (verslag of gemotiveerd verslag).”

 

3. N-VA

“We sturen het M-decreet en de uitvoering ervan bij zodat alle leerlingen maximale leerkansen krijgen. Dit kan in het gewoon onderwijs voor zij die het, al dan niet met extra zorg, kunnen of in het buitengewoon onderwijs voor wie het nodig is.

We trekken deze principes door naar (uitermate) hoogbegaafden en snel-lerenden, zodat indien nodig, ook voor hen specifieke pistes (of individuele curricula) kunnen uitgewerkt worden.

Niet enkel op niveau van het basisonderwijs, maar ook op niveau van het secundair en hoger onderwijs.

 

4. Open Vld:

“Open Vld staat ten volle achter de principes van een inclusieve samenleving en onderschrijft het VN-verdrag inzake personen met een handicap. Aan het einde van vorige legislatuur werd hierop het M-Decreet ingevoerd. Dit decreet kwam voor ons te snel en voorzag niet in concrete maatregelen en aangepaste financiering.

In de loop van deze legislatuur heeft Open Vld, nu lid van de meerderheid, de tekortkomingen van het M-Decreet zo veel mogelijk trachten bij te sturen. We hebben ons ingezet voor de (pre)waarborgregeling en ons geëngageerd voor de uitbouw van de ondersteuningsteams. Maar dit kan alleen maar werken indien expertise niet verloren gaat en efficiënt wordt gehandeld via netoverstijgende samenwerking.

Tegelijk beseffen wij dat het M-decreet veel vraagt van leerkrachten en zorgpersoneel in het gewoon onderwijs. De komende legislatuur is het voor ons prioriteit dat het systeem zo aangepast wordt dat leerkrachten zich opnieuw kunnen focussen op les geven en dat jongeren die ondersteuning nodig hebben ook de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.”

 

5. PVDA

Goed opgeleide leerkrachten zorgen er voor onderwijs op maat. Maar veel leerlingen met een beperking kunnen ook les volgen in het reguliere onderwijs. Die kans wordt hen al te veel ontzegd omdat de Vlaamse regering totaal onvoldoende middelen vrijmaakt om gewone scholen te steunen in dat inclusief onderwijs.

Er moet meer geld komen en een globale visie om met het M-decreet inclusie waar te maken met respect voor leerlingen en leerkrachten. We integreren waar mogelijk het buitengewoon en regulier onderwijs op één campus.”

 

6. sp.a

“Door bij de invoering van het M-decreet meteen zwaar te besparen, heeft deze Vlaamse regering het streven naar inclusief onderwijs ernstige schade toegebracht. Veel ouders, leerlingen en scholen voelen zich vandaag onvoldoende ondersteund.

sp.a geeft zorg op school opnieuw een centrale plaats. Het verlagen van de leerling/leerkracht-ratio (minder leerlingen per leerkracht) door o.a co- en teamteaching, zorgt er voor dat leerkrachten meer aandacht besteden aan de specifieke noden van individuele  leerlingen.

Daarnaast ondersteunen we de uitbouw van een sterk zorgbeleid binnen de school. We zorgen voor voldoende zorgpersoneel en bouwen de zorgondersteuning voor scholen regionaal en netoverschrijdend uit. De ouders worden een gelijkwaardige partner in het zorgbeleid op individueel en schoolniveau. Zij zorgen voor een maximale kennisoverdracht tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs.”

 

7. Vlaams Belang

“Het principe van het inclusief onderwijs klinkt misschien mooi, maar werkt in de praktijk niet goed. Er zijn schrijnende verhalen van leerlingen die de stress in een gewone school niet aankunnen of niet de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Voor sommige leerlingen zal het inderdaad een succesverhaal zijn, maar in de meeste gevallen zijn leerlingen met beperkingen gebaat bij onderwijs op maat. Hiervoor zijn scholen met de nodige expertise het meest aangewezen.

Wij pleiten voor de afbouw van het M-decreet en meer investeringen en aanbod in het buitengewoon onderwijs. Daarnaast willen wij voldoende zorgleerkrachten voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben in het gewone onderwijs.”

 

Dit is wat de Gezinsbond vraagt om ons onderwijs inclusiever en kwalitatiever te maken.

Wat zeggen de partijen over…

de uitbreiding van moederschapsrust, geboorteverlof en ouderschapsverlof?
– het wegwerken van de wachtlijsten?
– het verbeteren van de kwaliteit van de kinderopvang?
– de terugbetaling van psychologische hulp?
– het verbeteren van de luchtkwaliteit?
– de prioriteiten voor gezinnen?

Lees de antwoorden op de 20 vragen die de Gezinsbond aan de politieke partijen stelde op deze pagina.

 

> Met 200.000 leden is de Gezinsbond een invloedrijke organisatie. Verhoog onze slagkracht en versterk onze gezinsvriendelijke eisen, en word ook lid. Er zijn vele voordelen aan verbonden!

> lees alle artikels in ons dossier Stem Gezin 19

 

Gepubliceerd op: 01/05/2019, laatste update op: 09/05/2019

Tags: , , ,