In aanloop naar de verkiezingen op 26 mei 2019 legden we alle partijen enkele vragen rond prangende gezinskwesties voor. Hoe staan ze tegenover een uitbreiding van moederschapsrust en geboorteverlof? Wat gaan ze doen om de luchtkwaliteit te verbeteren? Zullen de wachtlijsten in de zorg worden weggewerkt? Welke voorstellen hebben ze om ons onderwijs inclusiever te maken? En hoe kunnen we de opvang voor baby's en peuters kwalitatiever maken?

In dit artikel: wat de partijen zeggen over kwaliteit van de opvang. Opvang van baby’s, peuters en kinderen is een belangrijke voorwaarde voor ouders om te kunnen gaan werken en een carrière uit te bouwen. Hoe die kinderopvang georganiseerd wordt, is dan ook van cruciaal belang.

Wij vroegen de partijen dan ook:

Het aantal kinderen per begeleider beperken om de kwaliteit van de opvang van baby en peuters te verhogen: hoe staat uw partij hier tegenover? Op dit moment loopt Vlaanderen achterop in Europa.

 

Dit waren de antwoorden van de partijen over kwaliteit van de opvang:

 

1. CD&V

“Voor CD&V is verder investeren in goede kwaliteitsvolle kinderopvang, zowel voor baby’s en peuters als voor schoolgaande kinderen, ook de volgende legislatuur prioriteit. De verhouding tussen het aantal kinderen en de begeleiding is hier echter niet onze eerste prioriteit. Deze verhouding is wat ons betreft vandaag op een goede manier bepaald om de nodige kwaliteit voor onze kinderen te kunnen garanderen.

Bovendien zou dit een erg hoge kostprijs hebben en kiezen wij ervoor om deze middelen in andere aspecten van de kinderopvang, zoals het aantal (inkomensgerelateerde) plaatsen, in te zetten.”

 

2. Groen

“Hoeveel kinderen je als begeleider onder je hoede hebt, is erg bepalend. Niet enkel voor de kwaliteit van de opvang maar ook voor de kwaliteit van de jobs in de kinderopvang. Momenteel ligt die ratio veel te hoog: als je instaat voor 8 baby’s of peuters, dan is er te weinig tijd om naast het verzorgen van de kinderen ook voldoende educatief en recreatief met hen bezig te zijn.

Groen pleit ervoor om de ratio naar beneden te halen en vast te leggen op een absoluut maximum van 6 kinderen per begeleider.

 

3. N-VA

“We moeten waken over een goed evenwicht tussen de betaalbaarheid en de kwaliteit van de kinderopvang. We willen dan ook zorgen voor voldoende, toegankelijke en betaalbare kinderopvang met een goed evenwicht tussen de verschillende types kinderopvang. Hiervoor wordt een groeipad voorzien en creëren bijkomende plaatsen voor kinderopvang.

Inclusieve kinderopvang voor personen met een beperking en flexibele kinderopvang voor wie niet van negen tot vijf werkt, blijven voor ons belangrijke aandachtspunten.”

 

4. Open Vld

“Open Vld wil inzetten op de financiële leefbaarheid van opvangvoorzieningen om zo meer opvangplaatsen te creëren. We willen meer opvangplaatsen met inkomensgerelateerde ouderbijdragen, het toekennen van een basisbedrag aan elke startende opvangvoorziening en het financieel opwaarderen van de vroegere zelfstandige opvangvoorzieningen.

Met het MeMoQ-project creëerden we een pedagogisch raamwerk. In dat kader zullen we ook een ruimere omkadering  bekijken. Er is –zeker in steden- ook nood aan meer opvang.  Ook willen we de kostprijs van kinderopvang verder verlagen voor werkende ouders.”

 

5. PVDA

“De PVDA is akkoord met dat voorstel. Daarvoor moeten we vooral zorgen dat de crèches in publieke handen blijven. De overheid stoot de verantwoordelijkheid voor crèches meer en maar af. Dat vinden wij geen goede evolutie. Wij willen dat de overheid meer betaalbare en kwalitatieve plaatsen in kinderdagverblijven creëert. We streven naar een opvangcapaciteit in het hele land van 50 plaatsen per 100 kinderen.”

 

6. sp.a

“De huidige ratio van 1 begeleider op 8 kinderen in de gezinsopvang en 1 begeleider op 9 kinderen in de groepsopvang is té hoog. Dit zorgt niet alleen voor een te hoge werkdruk bij de begeleiders, dit bedreigt ook de kwaliteit van de opvang. Kinderopvang heeft voor sp.a naast een sociale en economische functie, vooral een pedagogische functie.

Investeren in de allerjongste levensfase heeft een grote impact op het wegwerken van ongelijke kansen. Daarom pleiten we niet alleen om de kindratio te verlagen naar 1 op 5. We willen ook meer en beter opgeleide kinderbegeleiders en bachelors aan het werk in de kinderopvang.

Bovendien hebben alle ouders recht op 1 dag gratis kinderopvang per week vanaf het eerste levensjaar (na 6 maanden)  en 2 dagen gratis kinderopvang in het tweede levensjaar. Zo bieden we zekerheid op betaalbare en kwalitatieve kinderopvang, voor iedereen.”

 

7. Vlaams Belang

“Vlaanderen moet in deze een inhaalbeweging maken. Het Vlaams Belang wil dat er overal in Vlaanderen via de gesubsidieerde en zelfstandige kinderopvang voldoende kwalitatieve kinderopvangfaciliteiten zijn. Hoe meer aandacht de begeleider aan het kind kan besteden, hoe hoger de kwaliteit. Wij pleiten voor een sterk investerings- en aanmoedigingsbeleid. Kinderopvang is immers vaak een noodzakelijke voorwaarde is voor activering op de arbeidsmarkt.”

*Voorstellen van de Gezinsbond over de opvang van baby’s en peuters en buitenschoolse opvang van kinderen: een overzicht!
*Waarom de opvang moet inzetten op ontwikkeling: lees je hier.

 

Wat zeggen de partijen over…

de uitbreiding van moederschapsrust, geboorteverlof en ouderschapsverlof?
– het wegwerken van de wachtlijsten?
– het verbeteren van de kwaliteit van de lucht?
– de terugbetaling van psychologische hulp?
– het inclusiever maken van ons onderwijs en het M-decreet?
– de prioriteiten voor gezinnen?

Lees de antwoorden op de 20 vragen die de Gezinsbond aan de politieke partijen stelde op deze pagina.

> Met 200.000 leden is de Gezinsbond een invloedrijke organisatie. Verhoog onze slagkracht en versterk onze gezinsvriendelijke eisen, en word ook lid. Er zijn vele voordelen aan verbonden!

> lees alle artikels in ons dossier Stem Gezin 19

Gepubliceerd op: 03/05/2019, laatste update op: 15/05/2019

Tags: , , , , ,