In aanloop naar de verkiezingen op 26 mei 2019 legden we alle partijen enkele vragen rond prangende gezinskwesties voor. Hoe staan ze tegenover een uitbreiding van moederschapsrust en geboorteverlof? Wat gaan ze doen om de luchtkwaliteit te verbeteren? Zullen de wachtlijsten in de zorg worden weggewerkt? Welke voorstellen hebben ze om ons onderwijs inclusiever te maken?

In dit artikel: wat de partijen zeggen luchtkwaliteit. Net als onze gezinnen vindt de Gezinsbond schone en propere lucht belangrijk. Ambitieuze normen, veilige afstanden tot drukke wegen en het hanteren van een kindnorm zijn de pijlers waarop een ambitieus luchtplan steunt. Dit gaat hand in hand met een doorgedreven mobiliteitsbeleid.

Wij vroegen de partijen dan ook:

Ondanks een verbetering tijdens de voorbije jaren, krijgt de luchtkwaliteit op veel plaatsen in Vlaanderen een onvoldoende. Die slechte lucht bedreigt de gezondheid van kinderen en kwetsbare groepen in het bijzonder. Hoe kan Vlaanderen de luchtkwaliteit verbeteren?

Dit waren de antwoorden van de partijen om luchtkwaliteit te verbeteren:

 

1. CD&V

“Op korte termijn zorgen we ervoor dat we nergens in Vlaanderen de Europese luchtkwaliteitsnormen nog overschrijden.

Vanaf 2025 willen we in de stadscentra enkel nog zero-emissie openbaar vervoer.

In 2030 heeft het hele openbaar vervoer een nul-uitstoot en mogen er geen nieuwe personenwagens op fossiele brandstoffen meer worden ingeschreven.

Bij slim rekeningrijden moet de milieu-impact van het voertuig een belangrijke parameter zijn.

In de centrumsteden kunnen lage-emissiezones soelaas bieden. We hebben speciale aandacht voor de luchtkwaliteit in en rondom plaatsen waar jongeren & ouderen aanwezig zijn. Zo pleiten we ervoor zoveel mogelijk nieuwe schoolstraten in te richten.

We stimuleren de vervanging van laagrendementskachels en open haarden.”

 

2. Groen

“Door de verkeersdruk terug te dringen, kan de luchtkwaliteit plaatselijk sterk verbeteren. Het circulatieplan in Gent is daar een goed voorbeeld van: op 1 jaar verbeterde de luchtkwaliteit in de binnenstad met 18 procent.

Groen wil op termijn een lage-emissiezone maken van heel Vlaanderen en Brussel om zo vervuilende wagens uit te faseren. Door investeringen in openbaar vervoer en de fiets en door sociale maatregelen zorgen we ervoor dat iedereen mobiel kan blijven.

Met een kachelplan starten we een stimuleringsprogramma voor de vervanging van huisverwarming met open haarden of vervuilende kachels die veel fijn stof produceren. We maken zoveel mogelijk woningen energiezuinig zodat minder warmte nodig is en we schakelen geleidelijk aan over op duurzame verwarming zoals warmtenetten en warmtepompen.”

 

3. N-VA

“We ijveren verder voor ambitieuze productnormering om schadelijke uitstoot aan de bron te verminderen én aan een strikte handhaving van deze normen.  Het beleid inzake emissies wordt gebaseerd op de Europese emissienormen die uitstoot in reële geobjectiveerde omstandigheden meten. Hiermee verkrijgt de burger objectieve en consistente informatie over uitstoot en verbruik.

Als overheid maken wij geen technologische keuzes maar baseren we ons beleid op objectieve Europese gegevens. We stimuleren steden om een LEZ in te voeren; we zetten in op emissievrij openbaar vervoer én distributie in de stadscentra.

 

4. Open vld

“We halen op de overgrote meerderheid van de plaatsen in Vlaanderen de Europese normen, maar er is inderdaad nog werk om de streefwaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie te bereiken.

Het verkeer heeft een grote impact op de luchtkwaliteit, we willen daarom zo snel mogelijk ons wagenpark emissievrij maken door vanaf 2028 enkel nog emissievrije bedrijfswagens toe te laten. Daarnaast zetten we ook in op schoner collectief vervoer, stimuleren we groenere alternatieven bij particulieren en investeren we in alternatieven voor de auto.

Daarbij zetten we sterk in op combi-mobiliteit, waarbij we er voor zorgen dat het juiste vervoermiddel wordt ingezet voor elk transport, zowel voor burgers als bedrijven.”

 

5. PVDA

“We willen dat tegen 2030 de verplaatsingen met de auto met de helft verminderen. Daarom investeren we in openbaar vervoer (trein als ruggenraat, maar ook bussen en trams).

We maken het volledige aanbod van De Lijn en de MIVB gratis. De trein maken we gratis voor het woon-werktraject, voor gepensioneerden, werkzoekenden, minderjarigen en studenten.

We verlagen de emissies door te investeren in bussen op waterstof.

Meten is weten. We verhogen het aantal meetpunten van de luchtkwaliteit, zowel voor NOx (stikstof) als voor fijn stof, ook in scholen.”

 

6. sp.a

“De belangrijkste wegen zijn onze luchtwegen. In onze steden voeren we overal circulatieplannen in om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Maar we moeten de vervuiling niet alleen uit onze steden weren, we moeten er ook voor zorgen dat ze niet meer kan ontstaan. Dat doen we door autoproducenten op Europees niveau te dwingen om het aandeel wagens met nuluitstoot op te drijven.

Vanaf 2030 mogen geen nieuwe ontploffingsmotoren meer op de markt komen. Ook in Vlaanderen en Brussel zetten we vol in op de transitie naar een wagenpark dat enkel nog bestaat uit zero-emissie voertuigen. We gaan voor een verbod op de verkoop van nieuwe bromfietsen en scooters met een ontploffingsmotor in 2022.

In 2030 rijden alle treinen van de NMBS elektrisch en is de volledige busvloot van De Lijn emissievrij.

In 2050 gaan we naar een nuluitstoot van het transport.”

 

7. Vlaams Belang:

“Alleszins niet via de stedelijke lage emissiezones. Deze treffen vooral oudere en armere mensen. Voor Vlaams Belang wegen de beperkte winsten voor de luchtkwaliteit niet op tegen de negatieve sociale gevolgen. Er zijn betere middelen om schone lucht te realiseren.

Ingrepen die moeten leiden tot een vermindering van het fijn stof dienen overigens niet per stad te worden genomen. Ze moeten gelden voor heel Vlaanderen.

Om een betere luchtkwaliteit te creëren, ziet Vlaams Belang meer baat in positieve, stimulerende maatregelen zoals bijvoorbeeld een financiële tegemoetkoming voor eigenaars van een vervuilende wagen die een milieuvriendelijk voertuig kopen.”

Dit zijn de voorstellen van de Gezinsbond voor een gezond en veilig leven en veiligere en duurzame mobiliteit.

 

Wat zeggen de partijen over…

de uitbreiding van moederschapsrust, geboorteverlof en ouderschapsverlof?
– het wegwerken van de wachtlijsten?
– het verbeteren van de kwaliteit van de kinderopvang?
– de terugbetaling van psychologische hulp?
– het inclusiever maken van ons onderwijs en het M-decreet?
– de prioriteiten voor gezinnen?

Lees de antwoorden op de 20 vragen die de Gezinsbond aan de politieke partijen stelde op deze pagina.

> Met 200.000 leden is de Gezinsbond een invloedrijke organisatie. Verhoog onze slagkracht en versterk onze gezinsvriendelijke eisen, en word ook lid. Er zijn vele voordelen aan verbonden!

> lees alle artikels in ons dossier Stem Gezin 19

 

Gepubliceerd op: 30/04/2019, laatste update op: 09/05/2019

Tags: , , , ,