In aanloop naar de verkiezingen op 26 mei 2019 legden we alle partijen enkele vragen rond prangende gezinskwesties voor. Hoe staan ze tegenover een uitbreiding van moederschapsrust en geboorteverlof? Wat gaan ze doen om de luchtkwaliteit te verbeteren? Zullen de wachtlijsten in de zorg worden weggewerkt? Welke voorstellen hebben ze om ons onderwijs inclusiever te maken?

In dit artikel: wat de partijen te zeggen hebben over wachtlijsten wegwerken. Voor de Gezinsbond is de maat vol: wij hebben #genoeggewacht. Het aantal getuigenissen, zoals van mama Hilde, en schrijnende verhalen, zoals Janosch die al tien jaar wacht is te hoog. Kinderen en volwassenen met een beperking krijgen niet het budget krijgen dat ze nodig hebben om de zorg te organiseren. Hun families worden gedwongen de zorg op te nemen, wat altijd een vrije keuze moet blijven.

Wij vroegen de partijen dan ook:

Er staat hoe langer hoe meer een wachtlijst tegenover een zorgnood.  Hoe gaat uw partij volwassenen en kinderen met een beperking én ouderen echte zorggarantie bieden en de wachtlijsten aanpakken?

Dit waren de antwoorden van de partijen over wachtlijsten wegwerken:

1. CD&V

“De voorbije legislatuur werd meer dan 330 miljoen euro extra geïnvesteerde en maakten we de overstap naar het systeem van de persoonsvolgende financiering (PVF). Er is echter nog werk om te beantwoorden aan de steeds toenemende zorgvragen.

Hiervoor wil CD&V:
– Een verder groeipad voor PVF;
– Meer vraaggestuurde zorg voor jongeren met persoonlijke assistentiebudgetten en rechtstreeks toegankelijke hulp;
– Investeren in thuiszorg en dagverzorging om mensen in staat te stellen zo lang mogelijk thuis te blijven;
– Voor woonzorgcentra (WZC) voorzien we een groeipad om de stijgende zorgzwaarte op te vangen en te voorzien in extra personeel. Samen met het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden en voor ouderen met een zorgnood, houden we zo de WZC betaalbaar.”

 

2. Groen

“Of het nu gaat om mensen met een beperking of om ouderen: als je zorg nodig hebt, moet je die krijgen. Een plaats op de wachtlijst helpt je niet vooruit. Iedere persoon met een beperking die nood heeft aan zorg of ondersteuning, heeft recht op een persoonsvolgend budget. Dat budget moet voldoende hoog zijn en moet snel toegekend worden. Dat vraag een forse investering in de zorg.

De ouderenzorg snakt naar meer zorgpersoneel. We trekken de personeelsnormen op, dat komt zowel de kwaliteit van de job als die van de zorg ten goede. Bovendien moet ook de gezins- en thuiszorg uitgebreid worden. De vraag naar zorg en ondersteuning in de thuisomgeving is sterk toegenomen, we moeten dan ook de budgetten laten meegroeien zodat meer mensen terecht kunnen in de thuiszorg.”

 

3. N-VA

“We willen werken aan een zorgshift. De overheid moet zich concentreren op de zorg- en ondersteuningskosten. Infrastructuur subsidiëren is niet de kerntaak van de overheid, controle op de kwaliteit wel. Naast de vrijgekomen budgetten door efficiënter te werken, maken we extra budgetten vrij om te investeren in de aanpak van de wachtlijsten. We houden daarbij niet enkel rekening met de zorgzwaarte maar ook met de wachttijd.”

 

4. Open Vld

“Wij willen in de volgende legislatuur opnieuw fors investeren in het wegwerken van de wachtlijsten voor personen met een handicap en in het bijzonder voor kinderen/jongeren en lang wachtenden. We zien dat de invoering van de persoonsvolgende financiering heeft geleid tot het ontstaan van nieuwe initiatieven en sociaal ondernemerschap in de zorg. Daarom willen we ook voor kinderen/jongeren het persoonsvolgend budget invoeren.

Voor ouderen willen we de omzetting van rusthuisplaatsen in rust- en verzorgingstehuisplaatsen en ook voor hen voeren we het persoonsvolgend budget in. Daarnaast willen we een debat over nieuwe  profielen in woonzorgcentra waardoor er naast zorg ook aandacht is voor het welbevinden van ouderen.”

 

5. PVDA

“Tegen 2025 moeten alle personen met een handicap een afdwingbaar recht hebben op toekenning van ondersteuning en assistentie. We gaan voor een vraaggestuurd beleid met een zorg- en assistentieplan op ieders maat. Voor elke beperking zijn er specifieke noden die aangepaste zorg vragen. We willen dat het zwaartepunt van de financiering van de zorg blijft bij de zorgorganisaties en de betaling van opvangplaatsen. Geen vermarkting van de zorg.

Ook moeten de nodige publieke diensten worden ontwikkeld voor oude mensen die thuis willen blijven: thuisverpleging, huishoudelijke hulp, levering van maaltijden…

We promoten en ondersteunen vormen van gemeenschappelijk wonen. We bouwen ook openbare assistentiewoningen voor senioren, met vaste, betaalbare prijzen.”

 

6. sp.a

“Als je je arm breekt, krijg je op spoed meteen een gips. We vinden dat maar normaal. Maar als je een handicap hebt, moet je jaren wachten op je centen voor zorg. Als je kind acute psychologische zorg nodig heeft, dan moet die maanden wachten op zorg. Vlaanderen beleeft een zorgcrisis en daarom grijpen wij in. In de jeugdhulp voorzien we bijkomende opvang en werken we de wachtlijst in de pleegzorg weg. In de thuiszorg wordt een ‘top-up’-systeem ingevoerd zodat het aanbod opnieuw aansluit bij de zorgbehoeften. Idem voor de residentiële ouderenzorg waar sp.a tegen 2024 een zorgzwaartefinanciering van 100% vooropstelt (tegenover 78% nu)  en voldoende personeel voorziet in functie van de toegenomen zorgbehoefte van de rusthuisbewoners. Tot slot wil sp.a significant investeren in het VAPH zodat de wachtlijsten voor de persoonsvolgende financiering verdwijnen.

 

7. Vlaams Belang

“Het groeien van de wachtlijsten is een pijnpunt dat reeds veel te lang aansleept en waar het welzijnsbeleid van de Vlaamse overheid geen doeltreffend antwoord op biedt. De Vlaamse Regering wil ‘streven naar zorggarantie’, het Vlaams Belang eist voor iedere persoon met een handicap een echt, juridisch afdwingbaar recht op zorg zoals er zoveel andere afdwingbare rechten juridisch zijn verankerd in de Grondwet, in wetten en in decreten.”

*De Gezinsbond heeft 10 voorstellen om de situatie van mantelzorgers te verbeteren

 

Wat zeggen de partijen over…

de uitbreiding van moederschapsrust, geboorteverlof en ouderschapsverlof?
– de luchtkwaliteit?
– het verbeteren van de kwaliteit van de kinderopvang?
– de terugbetaling van psychologische hulp?
– het inclusiever maken van ons onderwijs en het M-decreet?
– de prioriteiten voor gezinnen?

Lees de antwoorden op de 20 vragen die de Gezinsbond aan de politieke partijen stelde op deze pagina.

 

> Met 200.000 leden is de Gezinsbond een invloedrijke organisatie. Verhoog onze slagkracht en versterk onze gezinsvriendelijke eisen, en word ook lid. Er zijn vele voordelen aan verbonden!

> lees alle artikels in ons dossier Stem Gezin 19

Gepubliceerd op: 04/05/2019, laatste update op: 09/05/2019

Tags: , , , ,