1. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar en downloadbaar in het Nederlands op de website van Gezinsbond VZW en zijn van toepassing bij het afsluiten van een lidmaatschap bij Gezinsbond (gevestigd te Arduinkaai 16, 1000 Brussel en met ondernemingsnummer BE.0406.605.192). Binnen dit kader raden wij u aan de huidige versie van deze Algemene Voorwaarden te downloaden voor eigen archiveringsdoeleinden. U kunt ook steeds een kopie van deze Algemene Voorwaarden bekomen door ons te contacteren via de contactgegevens opgegeven onder de rubriek “Algemene bepalingen” (zie punt 5).

2. Afsluiten lidmaatschap- duur, stopzetting, domiciliëring.

Lidmaatschap en duur lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Gezinsbond loopt vanaf het ogenblik dat de betaling voor het lidmaatschap werd ontvangen tot het einde van de twaalfde (12de) maand hierop volgend. Indien de betaling van het lidmaatschap op de eerste dag van de maand wordt ontvangen, loopt het lidmaatschap tot het einde van de elfde (11de) maand hierop volgend. Het lidgeld Gezinsbond kan niet betaald worden met afnames van het spaartegoed. Voor dit lidmaatschap moet ingeschreven worden via een online registratieformulier.

Gezinnen die nooit eerder een betalend lidmaatschap afsloten of na 1 juli 2022 geen gratis lidmaatschap aangingen, of mensen die vrijwilliger werden van een Gezinsbond-afdeling en nooit eerder lid waren, hebben recht op een gratis proeflidmaatschap. Om dit gratis proeflidmaatschap aan te vragen, moet ingeschreven worden via een online registratieformulier. Het gratis proeflidmaatschap heeft een duur van 6 maanden vanaf de goedkeuring van de aanvraag.

Gezinnen die het financieel moeilijk hebben en een Uitpas hebben met kansentarief of een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds, krijgen 80% korting op het lidgeld. Om deze korting aan te vragen, neem contact op met de Gezinsbond via contact@gezinsbond.be of 02 507 88 88.

Het lidmaatschap geldt steeds voor alle inwonende gezinsleden die deel uitmaken van het aangesloten gezin.

Na de registratie wordt een bevestiging van de aanvraag tot lidmaatschap verzonden. Eventuele correcties kunnen op dit moment nog worden doorgegeven via contact@gezinsbond.be of 02 507 88 88.

Domiciliëring

Wanneer je voor het lidjaar 2024 betaalt via een domiciliëring, ontvang je 3 euro korting op het lidgeld. Bij het afsluiten van een domiciliëring geef je toestemming aan Gezinsbond om instructie te zenden naar je bank om je opgegeven bankrekeningnummer te debiteren en sta
je jouw bank toe om je rekening te debiteren volgens de instructies van Gezinsbond. Je hebt het recht op terugbetaling door je bank volgens de voorwaarden beschreven in de overeenkomst die je met haar hebt getekend.

Wanneer je betaalt via domiciliëring, dan zal je lidmaatschap automatisch worden verlengd, tenzij je ons laat weten dat je het lidmaatschap niet wenst te verlengen. Indien de betaling per domiciliëring niet lukt (b.v. omdat je de domiciliëring hebt geblokkeerd), dan zullen wij je verzoeken het lidmaatschapsgeld te betalen via overschrijving. Indien je de betalingstermijn niet naleeft, beschouwt Gezinsbond dit als een verzoek om het lidmaatschap niet te verlengen en zal jouw lidmaatschap een einde nemen op het einde van de dan lopende termijn.

Stopzetting

Bij elke inschrijving voor lidmaatschap heb je het recht om je lidmaatschap tot 14 dagen na betaling van je lidgeld en zonder opgave van reden te annuleren. Je krijgt het volledige lidgeld terugbetaald. Om gebruik te maken van dit herroepingsrecht neem je contact op via contact@gezinsbond.be of 02 507 88 88. Ontving je ondertussen je lidkaarten, dan heb je na annulering 14 dagen om deze op jouw kosten terug te sturen. Zodra we je lidkaarten hebben ontvangen, storten we binnen 14 dagen je lidgeld terug.

3. De lidkaarten

Na betaling van het lidgeld of eenmaal als proeflidmaatschap, worden er jaarlijks twee lidkaarten met een afzonderlijk kaartnummer per post bezorgd aan de leden van de Gezinsbond. De lidkaarten zijn geldig gedurende de periode van het lidmaatschap. Voor het proeflidmaatschap zijn de lidkaarten geldig gedurende de periode van het proeflidmaatschap.

Extra lidkaarten: naast de automatische rechtstreekse zending van twee lidkaarten per lidmaatschap kan een gezin bijkomende lidkaarten bestellen door betaling van 3 euro op rekeningnummer BE 91 4350 3182 5376 met vermelding van het lidnummer. De lidkaarten worden steeds per 2 aangemaakt en rechtstreeks opgestuurd voor dit bedrag. Aanvragen voor extra lidkaarten zijn beperkt tot het aantal inwonende personen in het gezin, zoals gekend in de ledendatabase van de Gezinsbond.

Spaarkorting via de lidkaart

De lidkaart van de Gezinsbond is tegelijk de kaart waarmee leden spaarkortingen sparen en via afnames betalingen kunnen doen. De lidkaart is bestemd om de spaarkortingen en de afnames in euro’s, toegekend door aangesloten spaarpartners, elektronisch te registreren. De lidkaart wordt aanvaard bij de partners die op het moment van aanbieding door het lid, een geldige en rechtsmatige overeenkomst hebben afgesloten met de Gezinsbond.

Spaarkortingen: door de samenwerking hebben de leden van de Gezinsbond recht op een vooraf afgesproken spaarkorting in euro’s bij de aankoop van goederen, het ontvangen van diensten en/of het bijwonen van activiteiten. Aangesloten partners behouden zich het recht voor om de toekenning van spaarkortingen niet te cumuleren met andere promotionele acties indien dit zo vooraf is afgesproken met de Gezinsbond.

Betalen met afnames: de lidkaart kan gebruikt worden om per schijf van 5 euro afnames te doen van het spaarsaldo om de aankoop (gedeeltelijk) mee te betalen. Een ‘afname’ geldt als betaling. Spaarkortingen worden steeds toegekend op het totale aankoopbedrag, dus ook op het gedeelte betaald met afnames.
In een aantal situaties en afhankelijk van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Gezinsbond en de partners kan het voorkomen dat betalen met afnames niet mogelijk is. In dat geval wordt dit transparant gecommuniceerd.

Om aanspraak te maken op de spaarkortingen dient het lid van de Gezinsbond de lidkaart (de fysieke kaart of online) aan te bieden vóór de transactie wordt verricht. Indien het lid nadat de transactie is ingegeven pas aangeeft dat de lidkaart van de Gezinsbond van toepassing is, kan de aangesloten partner de spaarkorting weigeren.

Bij sommige partners van de Gezinsbond kan de korting niet aan een fysieke kassa worden toegekend door de aard van de aankoop. De spaarkorting wordt dan toegekend via telkens een specifieke procedure die afzonderlijk wordt gecommuniceerd. Het kan enkele weken duren vooraleer spaarkortingen die via deze weg worden verkregen, worden toegevoegd aan het spaarsaldo.

Leden van de Gezinsbond kunnen via ‘mijn gezinsbond’ op de website www.gezinsbond.be al hun transacties volgen en hun spaarsaldo consulteren.

Gebruik lidkaarten

De lidkaarten en het daaraan verbonden spaarsaldo zijn strikt gezinsgebonden en niet overdraagbaar. Enkel de inwonende gezinsleden die deel uitmaken van het aangesloten gezin mogen deze lidkaarten gebruiken. Elk gezin is verplicht elke wijziging van persoonsgegevens van de gezinsleden gekoppeld aan het lidmaatschap mee te delen aan de Gezinsbond. Dit kan via post, per e-mail, via de telefoon of men kan dit zelf aanpassen via ‘mijn gezinsbond’ op de website www.gezinsbond.be. De Gezinsbond zal op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele schade te wijten aan het niet meedelen van deze nieuwe gegevens. De Gezinsbond is ook niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging bij de verwerking van deze aanvraag tot wijziging.

Verlies of de diefstal van de lidkaart

Verlies of diefstal van de lidkaart(en) dient door het lid zo snel mogelijk te worden meegedeeld aan het contactcenter van de Gezinsbond, per telefoon, mail of brief. De Gezinsbond zal dan vervolgens zo snel mogelijk de betrokken lidkaart deactiveren.

Het lid zal in dit geval het geldig verworven en gespaarde spaarsaldo kunnen behouden vanaf het moment van deactivatie. Op eenvoudige vraag en bij deactivatie worden er twee nieuwe lidkaarten gratis opgestuurd. Het lid kan via ‘mijn gezinsbond’ op de website www.gezinsbond.be de lidkaart(en) ook zelf blokkeren. In geval van niet of laattijdige mededeling van verlies of diefstal van de lidkaart wordt de Gezinsbond ontslagen van alle verantwoordelijkheid. Een defecte of beschadigde lidkaart kan gratis worden vervangen door twee nieuwe lidkaarten op voorwaarde dat het lid de betrokken kaart bezorgt aan de Gezinsbond en nieuwe kaarten aanvraagt. Het spaarsaldo blijft behouden.

Frauduleus gebruik van de lidkaart

In geval van frauduleus gebruik of ernstig vermoeden van frauduleus gebruik van de lidkaart door een lid, behoudt de Gezinsbond zich het recht voor om de verrichtingen te controleren, over te maken aan de betrokken handelaar en/of de kaart te blokkeren met verlies van het volledige op die rekening gespaarde spaarsaldo.

Overlijden en scheiding

In geval van overlijden van de persoon op wiens naam het lidmaatschap van de Gezinsbond staat, blijft het spaarsaldo beschikbaar voor de andere leden van het gezin die onder hetzelfde dak wonen van de overledene. Indien de overledene de enige persoon was binnen het gezin dat lid was en er dus geen andere gezinsleden onder het dak meer wonen, kan het resterend spaarsaldo niet overgezet worden op een lidkaart van een nabestaande, noch cash uitbetaald worden aan een van de nabestaanden. Dit omdat het spaarsaldo strikt gezinsgebonden is zoals hiervoor bepaald.

Indien partners op wiens naam het lidmaatschap staat, uit elkaar gaan, kan één van beide partners dit melden aan het contactcenter van de Gezinsbond. Bij opgave van het adres van de vertrekkende partner wordt een bijkomend lidmaatschap opgemaakt. Het spaarsaldo blijft op naam/adres staan van het oorspronkelijk lidmaatschap. Enkel in geval een schriftelijke en door beide partners ondertekende beslissing tot verdeling van het saldo aan de Gezinsbond deels op het nieuwe lidmaatschap bezorgd wordt, waarna het saldo zoals onderling afgesproken onder de ex-partners verdeeld kan worden. Het spaarsaldo kan niet deels cash uitbetaald worden door de Gezinsbond aan een of beide ex-partners.

Wanneer een gezin het lidmaatschap niet verlengt, gelden de volgende bepalingen:

  • Wanneer het lid uiterlijk 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap terug lid wordt, wordt het bedrag van het spaarsaldo van op het moment van de beëindiging terug beschikbaar geplaatst.
  • In geen enkel geval wordt het spaarsaldo uitbetaald.

3. Bescherming van de private levenssfeer

Voor meer uitleg over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van een lidmaatschap, verwijzen wij u naar ons Privacybeleid op www.gezinsbond.be/privacy.

Binnen dit kader proberen wij onze adresgegevens altijd up-to-date te houden. Als je gegevens toch niet helemaal blijken te kloppen, of je geen info van ons meer wenst te ontvangen, kan je ons dat laten weten via contact@gezinsbond.be of op 02 507 88 88.

4. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgische recht is van toepassing op de lidkaart van de Gezinsbond, evenals op deze Algemene Voorwaarden. Behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht zullen in geval van betwisting enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.

5. Algemene bepalingen

Deze Algemene Voorwaarden kunnen door de Gezinsbond op elk ogenblik gewijzigd worden, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake. Elke communicatie met betrekking tot de Gezinsbond dient aan de Gezinsbond te worden gericht naar het onderstaande adres: Gezinsbond VZW – Arduinkaai 16 1000 Brussel, contact@gezinsbond.be of 02 507 88 88.