Privacy Statement – Verwerking van persoonsgegevens

Deze verklaring beschrijft hoe Gezinsbond vzw, met maatschappelijke zetel Arduinkaai 16, 1000 Brussel en met ondernemingsnummer 0406.605.192, jouw persoonsgegevens verwerkt in de context van haar activiteiten.

Wij streven ernaar jouw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

De verwerkingen

In de context van onze activiteiten verwerken wij als verwerkingsverantwoordelijke jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Ledenadministratie (op grond van contractuele noodzaak)

Om jouw lidmaatschap aan te bieden en je de daaraan verbonden voordelen toe te kennen, verwerken wij volgende persoonsgegevens:

  • Identificatiegegevens;
  • Persoonlijke kenmerken van gezinsleden;
  • Samenstelling van het gezin;
  • Identificatiegegevens en persoonlijke kenmerken gezinsleden van het lid;
  • Consumptiegewoonten (Informatie over het gebruik van de voordelen van de lidkaart en de nieuwsbrieven en/of abonnementen die het lid kosteloos ontvangt in het kader van het lidmaatschap en/of waar het lid zich bijkomend op inschrijft);
  • Financiële bijzonderheden (betalingsgegevens, spaarbedragen lidkaart).

De persoonsgegevens worden rechtstreeks van het lid ontvangen of van een gezinslid dat het lidmaatschap regelt.

Op grond van je lidmaatschap kan je vervolgens gebruik maken van bepaalde voordelen (bv. kortingen, deelname aan activiteiten, enz.). Om het mogelijk te maken je die voordelen te verlenen, verwerken wij wanneer je actief gebruik maakt van het lidmaatschap eveneens bovenstaande gegevens.

 • Abonnementen op tijdschriften (op grond van contractuele noodzaak)

Indien je als onderdeel van jouw lidmaatschap van Gezinsbond een abonnement neemt op een van onze tijdschriften (met uitzondering van ons magazine ‘Brieven aan Jonge Ouders’; zie hieronder), worden jouw gegevens verwerkt zoals vermeld bij Ledenadministratie. Indien je geen lid bent van Gezinsbond, maar wel een abonnement neemt op een van onze tijdschriften, dan verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

  • Identificatiegegevens (bv. naam, voornaam, adres);
  • Persoonlijke kenmerken van gezinsleden (bv. geboortedatum);
  • Consumptiegewoonten (abonnementen die worden afgenomen);
  • Financiële bijzonderheden (betalingsgegevens).

De persoonsgegevens worden rechtstreeks van de betrokkene ontvangen of van een gezinslid dat het lidmaatschap aangaat, zoals vermeld onder Ledenadministratie.

 • Kinderoppasdienst (op grond van contractuele noodzaak of toestemming in het kader van de verwerking van gezondheidsgegevens)

De persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van de kinderoppasdienst worden rechtstreeks van de betrokkene verkregen of van de wettelijk vertegenwoordiger van de betrokkene (of uitzonderlijk een andere persoon die een babysitter zoekt voor de betrokkene). Gegevens waarover wij reeds beschikken in het kader van jouw lidmaatschap van Gezinsbond kunnen automatisch worden aangevuld in jouw profiel van de kinderoppasdienst. In het kader van jouw profiel (als ouder/ gezin of babysitter) binnen de kinderoppasdienst verwerkt Gezinsbond de volgende persoonsgegevens:

(i) Jouw profiel als ouder/ gezin

Indien je als onderdeel van jouw lidmaatschap van Gezinsbond je inschrijft bij onze kinderoppasdiensten omdat je op zoek bent naar een babysitter, verwerken wij de onderstaande gegevens (op grond van contractuele noodzaak) om onze diensten beschikbaar te stellen, om een babysitter te vinden voor jouw gezin en om informatie te verkrijgen en verstrekken over de noden waarmee de babysitter rekening moet houden:

  • Identificatiegegevens (bv. naam, voornaam, adres);
  • Contactgegevens (bv. telefoonnummer);
  • Samenstelling van het gezin;
  • Persoonlijke kenmerken van gezinsleden (bv. geboortedatum);
  • Kalendergegevens;
  • Beschikbaar vervoer;
  • Faciliteiten en specifieke elementen ter plaatse (bv. internet, televisie, aanwezigheid van huisdieren);

Daarnaast kunnen er ook gegevens over de gezondheid worden verwerkt op grond van toestemming: 

  • Medische gegevens (medische informatie waarvan de babysitter op de hoogte moet zijn, bv. voedselallergieën, fysieke beperkingen, te nemen medicatie, …);
  • Psychische gegevens (aspecten waarvan de babysitter op de hoogte moet zijn om goed te kunnen omgaan met het kind, of bepaalde gedragingen van het kind goed te kunnen begrijpen).

Binnen dit kader kies je zelf of je gegevens over de gezondheid van je gezinsleden invult op jouw profiel. Let wel, je kan enkel gegevens over de gezondheid meedelen van jezelf of (minderjarige) personen waarvoor je als wettelijk vertegenwoordiger optreedt. Wij verwerken deze gegevens dan slechts indien je daarvoor de toestemming geeft. De gegevens worden in dit geval gebruikt om zowel de (lokale) coördinator als de (kandidaat) babysitter te informeren over psychische en/ of medische elementen die specifiek zijn aan jouw kind en waarmee zij rekening moeten houden. Als je jouw toestemming hebt verleend voor de verwerking van deze gegevens, worden ze bijkomend bewaard in het kader van de ‘Historiek van activiteiten als gezin of babysitter’.

(ii) Jouw profiel als babysitter

Indien je je aanbiedt als babysitter voor onze kinderoppasdiensten, verwerken wij de onderstaande gegevens (op grond van contractuele noodzaak) om informatie te verkrijgen en gezinnen te informeren over jouw profiel als babysitter en om na te gaan of jouw profiel overeenstemt met de aanvragen van de verschillende gezinnen die op zoek zijn naar een babysitter: 

  • Identificatiegegevens (bv. naam, voornaam, geboortedatum, geslacht);
  • Contactgegevens (bv. e-mailadres, adres, telefoon, GSM-nummer);
  • Financiële bijzonderheden (bv. bankrekeningnummer);
  • Persoonlijke kenmerken (bv. lid van een jeugdvereniging);
  • Type oppasdienst die je wilt leveren (keuze om op te passen bij oppassen bij kwetsbare gezinnen, baby’s en/ of kinderen met zorgnood);
  • Opleiding en vorming;
  • Beschikbaar vervoer;
  • Kalendergegevens beschikbaarheid;

Binnen dit kader wordt er ook aan jou gevraagd om een foto te uploaden op grond van de gerechtvaardigde belangen die wij hebben bij deze verwerking en meer specifiek het belang om de lokale coördinator toe te laten om jouw identiteit te controleren. 

Daarnaast kunnen er ook gegevens over de gezondheid worden verwerkt op grond van jouw toestemming: 

  • Medische gegevens (bv. allergieën, fysieke beperkingen, medicatiegebruik waar het gezin rekening mee moet houden);
  • Psychische gegevens (bv. angsten of stoornissen waar het gezin rekening mee moet houden)

Binnen dit kader kies je zelf of je gegevens over jouw gezondheid invult op jouw profiel. Wij verwerken deze gegevens slechts indien je daarvoor de toestemming geeft. De gegevens worden in dat geval gebruikt om zowel de (lokale) coördinator als het gezin te informeren over psychische en/of medische elementen waarmee zij rekening moeten houden. Als je jouw toestemming hebt verleend voor de verwerking van deze gegevens, worden ze bijkomend bewaard in het kader van de ‘Historiek van activiteiten als gezin of babysitter’. Deze gegevens zijn ook zichtbaar voor de lokale coördinator. 

(iii) Historiek van activiteiten als gezin of babysitter (op grond van onze gerechtvaardigde belangen)

Wij bewaren een historiek van de prestaties die je als babysitter verricht bij de registratie op grond van de gerechtvaardigde belangen die wij hebben bij deze verwerking en meer specifiek het belang (i) om bewijs te kunnen leveren van transacties die plaatsvonden via onze kinderoppasdiensten; (ii) om de betrokken gezinnen, babysitters, politiediensten en eventuele andere relevante instanties informatie en bijstand te kunnen verlenen wanneer er sprake of vermoeden is van een ongewenste situatie; en (iii) om eventueel zelf onderzoek te kunnen doen naar dergelijke feiten. De historiek kan geheel of gedeeltelijk zichtbaar zijn voor de betrokken babysitter en het betrokken gezin in de (website-)applicatie, of kan op een andere manier met hen gedeeld worden. Deze historiek kan mogelijk worden gedeeld met andere betrokken partijen, zoals bijvoorbeeld vertrouwensdiensten en politiediensten. 

Volgende persoonsgegevens worden in dit kader bewaard: 

  • Datum waarop werd opgepast;
  • Identificatiegegevens van het gezin en de babysitter;
  • Samenstelling van het gezin waar werd opgepast;
  • Eventuele bijkomende specificaties die door het gezin of de babysitter werden gegeven (bv. eetgewoonten, informatie over bijzondere noden van het gezin,…);
  • Informatie die ons door het betrokken gezin of de babysitter gemeld wordt over het verloop van een oppasopdracht. 

Daarnaast verwerken wij binnen dit kader slechts gegevens over de gezondheid van het betrokken gezin (kind) indien het gezin deze zelf actief heeft ingevuld op het profiel en ons de toestemming heeft verleend om ze te verwerken.

 • Publicaties in geschreven media

Gezinsbond verwerkt persoonsgegevens in het kader van de productie (inhoud) van geschreven media (online dan wel in tijdschriften of nieuwsbrieven). Onze geschreven media kunnen persoonsgegevens bevatten die geplaatst worden in het kader van:

(iv.1) Journalistieke activiteiten: allerlei types van persoonsgegevens mogelijk (op grond van journalistieke doeleinden en academische, artistieke of literaire uitdrukkingsvormen);

(iv.2) Informatieverschaffing: allerlei types van persoonsgegevens mogelijk, zoals bijvoorbeeld contactgegevens van personen die gespecialiseerde bijstand verlenen (noodzakelijk voor een taak van algemeen belang, met name informatieverschaffing en het verlenen van bijstand m.b.t. allerlei opvoedkundige vragen en kwesties, aan gezinnen met jonge kinderen);

(iv.3) Sponsoring en publiciteit: Identificatiegegevens en enige andere types van persoonsgegevens die zijn opgenomen in advertenties (op grond van contractuele noodzaak);

(iv.4) Varia: Publicatie van interviews, foto’s, beelden en andere gegevens (bijvoorbeeld van onze leden) waarvoor we over de rechten beschikken om ze te publiceren (op grond van de gerechtvaardigde belangen of toestemming die wij hebben om portretrechten, intellectuele eigendomsrechten en andere rechten of licenties waarover wij beschikken te exploiteren).

 • Partners en sponsors (op grond van contractuele noodzaak)

In het kader van de overeenkomsten die wij aangaan met partners en sponsors verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

  • Identificatiegegevens;
  • Financiële bijzonderheden (betalingsgegevens);
  • Persoonlijke kenmerken;
  • Opleiding en vorming;
  • Beroep en betrekking;
  • Deelname aan activiteiten van Gezinsbond.
 • Andere klanten: Deelname aan activiteiten van Gezinsbond, aankoop van diverse producten en diensten (op grond van contractuele noodzaak)

Gezinsbond biedt (al dan niet kosteloos) activiteiten producten en diensten aan, aan zowel leden als niet-leden. In het kader daarvan verwerken wij gewoonlijk de volgende persoonsgegevens:

  • Identificatiegegevens;
  • Persoonlijke kenmerken;
  • Identificatiegegevens en persoonlijke kenmerken van gezinsleden;
  • Financiële bijzonderheden (betalingsgegevens);
  • Consumptiegewoonten (informatie over de producten of diensten die worden aangekocht).

Voor specifieke activiteiten, producten en diensten kan er sprake zijn van bijkomende verwerking van persoonsgegevens. Indien daarvan sprake is, wordt dit aan je meegedeeld naar aanleiding van jouw aankoop of deelname.

 • Leveranciersbeheer (op grond van contractuele noodzaak)

In het kader van leveranciersbeheer verwerken wij volgende persoonsgegevens:

  • Identificatiegegevens;
  • Financiële bijzonderheden (betalingsgegevens);
  • Persoonlijke kenmerken;
  • Opleiding en vorming;
  • Beroep en betrekking.

De persoonsgegevens worden rechtstreeks van jezelf, dan wel via jouw vennootschap, opdrachtgever of werkgever ontvangen en kunnen worden aangevuld met persoonsgegevens verkregen uit publieke bronnen (b.v. jouw website, sociale media…).

 • De naleving van onze wettelijke verplichtingen (op grond van een wettelijke verplichting)

Op grond van wettelijke verplichtingen die op ons rusten (bijvoorbeeld in het kader van de boekhouding), verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

  • Identificatiegegevens;
  • Financiële bijzonderheden (betalingsgegevens).
 • Marketing en communicatie (op grond van onze gerechtvaardigde belangen, met name de vrijheid van ondernemen, of toestemming)

Wij kunnen onze klanten, leden of andere personen die interesse tonen in Gezinsbond persoonlijk informeren over onze activiteiten. Al dan niet voormalige leden, tijdschriftabonnees en prospecten kunnen gecontacteerd worden in het kader van een hernieuwing of het aangaan van een lidmaatschap of abonnement op een magazine. We sturen daarnaast ook nieuwsbrieven naar de personen die inschrijven voor onze mailinglist en naar onze bestaande leden. Bestaande of voormalige partners en prospecten kunnen gecontacteerd worden met het oog op een (verdere) samenwerking. In dat kader verwerken wij volgende persoonsgegevens:

  • Identificatiegegevens;
  • Samenstelling van het gezin;
  • Spaargedrag;
  • Consumptiegewoonten (informatie over lidmaatschap gezinsbond, deelname aan activiteiten, gebruik lidkaart).

De gegevens worden rechtstreeks ontvangen van de betrokkene, dan wel via de aankoop van adressenbestanden.

 • Klachten- en geschillenbeheer (op grond van onze gerechtvaardigde belangen, nl. de opvolging van geschillen en de vrijheid van ondernemen)

Indien wij een klacht van je zouden ontvangen en/of een geschil met je voeren, verwerken wij volgende persoonsgegevens:

  • Identificatiegegevens;
  • Bijkomende gegevens die je overmaakt in het kader van een klacht of geschil of waarover we reeds beschikken en die noodzakelijk zijn ter opvolging van de klacht en/of het geschil.

De juridische grondslag waarop wij ons beroepen is telkenmale aangegeven bij de verwerking.

Indien de grondslag contractuele noodzaak of wettelijke verplichting is, dan dienen de persoonsgegevens verstrekt te worden om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken, dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaartermijnen

De bewaartermijn van jouw persoonsgegevens is beperkt tot:

 • Ledenadministratie: 10 jaar na het einde van het lidmaatschap.
 • Abonnementen op tijdschriften: 10 jaar na het einde van het abonnement.
 • Kinderoppasdienst:

(i) Jouw profiel als ouder/ gezin:

  • Identificatiegegevens, samenstelling van het gezin en persoonlijke kenmerken van de gezinsleden: 10 jaar na de uitvoering van jouw laatste aanvraag voor een babysitter.
  • De andere persoonsgegevens die we verwerken op grond van contractuele noodzaak of jouw toestemming worden (actief) verwerkt zolang je deze gegevens op jouw profiel vermeldt en zolang jouw profiel actief is. Jouw profiel wordt als inactief beschouwd indien je het laat deactiveren door de lokale coördinator van Gezinsbond. Van zodra jouw profiel op inactief wordt gezet, of je specifieke gegevens uit jouw profiel verwijdert, zullen deze gegevens niet langer zichtbaar zijn in jouw profiel en niet langer worden gedeeld met potentiële babysitters. Deze gegevens kunnen echter wel verder verwerkt worden voor een periode van maximaal 1 jaar in het kader van het beheer van back-ups. 

(ii) Jouw profiel als babysitter:

  • Identificatiegegevens en persoonlijke kenmerken die we verwerken op grond van contractuele noodzaak: 10 jaar na het einde van jouw laatste activiteit als babysitterop de website.
  • Jouw foto en de andere persoonsgegevens die we verwerken op grond van contractuele noodzaak of jouw toestemming worden (actief) verwerkt zolang je deze gegevens op jouw profiel vermeld en zolang jouw profiel actief is. Je profiel wordt als inactief beschouwd indien je jouw profiellaat deactiveren; of (ii) indien je gedurende een periode van 1 jaar niet meer inlogde op de online toepassing. Van zodra jouw profiel op inactief wordt gezet, of je specifieke gegevens uit je profiel verwijdert, zullen die gegevens niet langer zichtbaar zijn in jouw profiel en niet langer gedeeld worden met gezinnen die een babysitter zoeken. Deze gegevens kunnen echter wel verder verwerkt worden voor een periode van maximaal 1 jaar, in het kader van het beheer van back-ups.

(iii) Historiek van activiteiten als gezin of babysitter: 10 jaar na de uitvoering van de laatste oppasopdracht.

 • Publicaties in geschreven media: Actieve verwerking gedurende de periode waarvoor Gezinsbond over publicatierechten beschikt. Nadien worden de geschreven media (waarin persoonsgegevens zijn opgenomen) gearchiveerd (verwerking voor journalistieke doeleinden en ten behoeve van academische, artistieke of literaire uitdrukkingsvormen).
 • Partners en sponsors: 10 jaar na het einde van de samenwerking.
  Andere klanten: 10 jaar na het einde van de klantenrelatie. Voor bepaalde verwerkingen in het kader van specifieke activiteiten, producten en diensten kan er sprake zijn van een afwijkende termijn. Indien daarvan sprake is, wordt dit aan je meegedeeld naar aanleiding van jouw aankoop of deelname.
 • Leveranciersbeheer: 10 jaar na het einde van de leveranciersrelatie.
 • Naleving van wettelijke verplichtingen: Overeenkomstig de wettelijke bewaartermijn.
 • Marketing en communicatie: Tot 2 jaar na het laatste betekenisvolle contact, en in geval van een lidmaatschap tot 5 jaar na het einde van het lidmaatschap.
 • Klachten- en geschillenbeheer: Zo lang noodzakelijk voor de opvolging/beslechting van de klacht of het geschil.

Bijkomende informatie met betrekking tot de ontvangers van jouw persoonsgegevens

Wij delen jouw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden met een beperkt aantal andere partijen:

 • Wij delen jouw persoonsgegevens met banken, verzekeringsmaatschappijen en andere partners voor het verrichten van betalingen.
 • Wij delen jouw persoonsgegevens met overheidsdiensten in de context van wettelijke verplichtingen.
 • Wij delen jouw persoonsgegevens met onze professionele raadgevers, advocaten en gerechtsdeurwaarders voor zover noodzakelijk voor hun bijstand.
 • Wij kunnen eventueel een beroep doen op een aantal (technische) verwerkers, zoals b.v. hosting van website, bestanden en dossiers, mits de implementatie van de nodige verwerkingsovereenkomsten (zie eveneens hieronder).
 • Wij delen in beperkte mate (op grond van noodzakelijkheid) gegevens met de partijen die we inschakelen voor de uitvoering van onze activiteiten (bv. freelancers, vrijwilligers, drukkerij, postdiensten…).
 • Gegevens die verwerkt worden in het kader van publicatie geschreven media worden gedeeld met eenieder die inzage krijgt in de publicatie waarin de gegevens zijn opgenomen.
 • In het kader van specifieke activiteiten, producten en diensten worden mogelijk ook gegevens gedeeld met andere partijen. Indien daarvan sprake is, wordt dit aan je meegedeeld naar aanleiding van jouw aankoop of deelname.

De verwerking van uw persoonsgegevens door verwerkers buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’)

Zoals hierboven reeds werd gesteld (zie: ‘Bijkomende informatie met betrekking tot de ontvangers van jouw persoonsgegevens’), kan Gezinsbond voor de verwerking van jouw persoonsgegevens beroep doen op verwerkers die binnen dit kader enkel ten behoeve en onder de instructie en verantwoordelijkheid van Gezinsbond kunnen handelen.  

Deze verwerkers kunnen in sommige gevallen gesitueerd zijn buiten de Europese Economische Ruimte. In dit geval zullen steeds de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming (2021), zoals vastgesteld door de Europese Commissie worden geïmplementeerd. Voor meer informatie hierover, kan je via onderstaande contactgegevens (zie: ‘Hoe kan u ons contacteren?’) ons bereiken.

Jouw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent u een aantal rechten toe met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

 • Het recht op toegang tot en verbetering van jouw persoonsgegevens;
 • Het recht om je te verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing en het algemeen recht van verzet op grond van omstandigheden eigen aan jouw specifieke situatie;
 • Het recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens en het recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”);
 • Het recht om jouw toestemming op elk ogenblik in te trekken;
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (in België is dit voor Gezinsbond de Gegevensbeschermingsautoriteit).

Voor de uitoefening van deze rechten, kan je ons bereiken via onderstaande contactgegevens (zie: ‘Hoe kan u ons contacteren?’).

De uitoefening van deze rechten kan echter onderworpen zijn aan wettelijke voorwaarden. Dit betekent dat je je, afhankelijk van jouw concrete situatie, wel of niet op bepaalde van deze rechten kan beroepen.

Je kan op elk moment vragen om niet langer nieuwsbrieven van ons te ontvangen.

Indien wij redelijke twijfel hebben omtrent jouw identiteit, behouden wij ons het recht voor jouw identiteit te controleren.

Indien je een klacht wenst in te dienen, dan verzoeken wij je om eerst contact met ons op te nemen, teneinde een snelle minnelijke oplossing te vinden.

Samenwerking met het Agentschap Opgroeien regie voor de uitgave en publicatie van het magazine ‘Brieven aan Jonge Ouders’

Gezinsbond en het agentschap Opgroeien regie (gevestigd Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel) hebben (recentelijk) beslist om samen te werken rond het magazine ‘Brieven aan Jonge Ouders’. In dit magazine geven we (maandelijks) een antwoord op de vele vragen waar ouders mee zitten vanaf de zwangerschap tot aan de kleuterleeftijd van hun kind. Hiertoe worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 

 • het uniek identificatienummer toegekend aan het kind;
 • de voornaam, de familienaam en het postadres van het kind;
 • de geboortedatum van het betrokken kind. 

Het agentschap Opgroeien regie is voor wat betreft de “Brieven aan jonge ouders” tijdens het eerste levensjaar van het kind de verwerkingsverantwoordelijke van deze gegevens die zij verkrijgt uit het Rijksregister en verwerkt voor de uitvoering van haar taken van algemeen belang (overeenkomstig het decreet van 30 april 2004). Meer specifiek kadert het magazine ‘Brieven aan Jonge Ouders’ binnen haar beleid rond preventieve gezinsondersteuning. Gezinsbond treedt hierbij op als ‘verwerker’, hetgeen wilt zeggen dat zij binnen dit kader ten behoeve en onder de instructies en verantwoordelijkheid van het agentschap Opgroeien regie handelt. 

Voor de uitoefening van je rechten ten aanzien van het agentschap Opgroeien regie, kan je bij Gezinsbond (als verwerker) terecht. Je hebt hierbij (steeds) het recht om deze persoonsgegevens in te kijken en, waar gepast, te laten verbeteren, wissen of beperken. Daarnaast kan je je tevens op elk moment verzetten tegen de verwerking van deze gegevens indien je het magazine niet meer wenst te ontvangen. Voor de uitoefening van deze privacyrechten kan je Gezinsbond bereiken via onderstaande contactgegevens (zie: ‘Hoe kan u ons contacteren?’). 

Daarnaast kan je ook via deze weg contact opnemen met Gezinsbond indien je liever in de plaats van het papieren magazine een online versie van dit magazine ontvangt of naast het papieren magazine bijkomend toegang wenst te hebben tot deze online versie. In beide gevallen wordt Gezinsbond de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens en zal je hieromtrent een apart privacybeleid ontvangen bij de inschrijving op de online versie. 

In ieder geval worden de betrokken persoonsgegevens enkel gedeeld tussen het agentschap Opgroeien regie, Gezinsbond en hun respectievelijke verwerkers (die enkel onder hun instructies kunnen handelen). Binnen dit kader worden er geen persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte.

Tenslotte kan je bij verdere vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van de betrokken persoonsgegevens, steeds terecht bij de Gezinsbond via onderstaande contactgegevens (zie: ‘Hoe kan u ons contacteren?’). Daarnaast kan je ook een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor het Agentschap Opgroeien regie, de Vlaamse Toezicht Commissie (https://overheid.vlaanderen.be/klachtenprocedure-vtc).

Voor de verdere verwerking van jouw persoonsgegevens door het agenstschap Opgroeien regie, kan je hier het algemene privacybeleid van het agentschap Opgroeien regie raadplegen: htpps://www.opgroeien.be/privacybeleid.  

Beveiliging van de verwerkingen

We hebben een passende bescherming uitgewerkt voor de persoonsgegevens die wij verwerken.

Geen enkel informatiesysteem kan 100% veiligheid garanderen. Wij streven ernaar de veiligheid van onze systemen continu te verbeteren. Je hebt ook een belangrijke rol in de veiligheid van jouw persoonsgegevens door o.a. jouw accountgegevens vertrouwelijk te houden en afdoende te beveiligen.

Hoe kan u ons contacteren?

Je kan steeds contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Email: contact@gezinsbond.be

Adres: Gezinsbond vzw – Arduinkaai 16 – 1000 Brussel, België.

Wijzigingen

Wij behouden het recht voor om deze verklaring van tijd tot tijd aan te passen, in welk geval wij de gewijzigde versie op onze website zullen publiceren. Gelieve op regelmatige basis deze privacyverklaring te bekijken, zodat je steeds over de meest recente versie beschikt. In geval van wezenlijke wijzigingen, die op jouw betrekking hebben, streven wij ernaar je daarvan tevens per e-mail in kennis te stellen.