Disclaimer

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, afbeeldingen, foto’s, data, product- en dienstnamen, teksten behoren toe aan Goedgezind.be en/of derde partijen. Deze zijn wettelijk beschermd. U erkent en aanvaardt dat de inhoud van Goedgezind.be enkel mag worden gebruikt mits de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Goedgezind.be of Gezinsbond vzw en mits bronvermelding. Dit omvat het kopiëren, verspreiden, verdelen, wijzigen, publiceren en verkopen van de inhoud van de website en/of delen ervan.

Het is verboden deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie vanop de website in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door een webbrowser.

Beperking van aansprakelijkheid

De inhoud van Goedgezind.be kan te allen tijde worden aangepast, gewijzigd of aangevuld zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving. Goedgezind.be kan geen garantie bieden voor de goede werking van de website of het al dan niet opnemen van informatie. Noch kan Goedgezind.be aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Goedgezind.be en Gezinsbond vzw kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid of tekortkomingen in de gegevens op Goedgezind.be. Dit geldt zowel voor informatie die we zelf op de website plaatsen als voor informatie afkomstig van derden of gebruikers.

Incorrecte gegevens of tekortkomingen op deze site geven geen recht op enige financiële of andere schadevergoeding. Goedgezind.be en Gezinsbond vzw zijn niet aansprakelijk ten aanzien van gebruikers en derden voor mogelijke geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, schrijven en interpreteren van informatie.

De website Goedgezind.be bevat hyperlinks naar websites van derden of van zijn partners. Deze verwijzingen impliceren op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Noch kan Goedgezind.be of Gezinsbond vzw aansprakelijk worden gesteld voor hun inhoud of voor eventuele schade door gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.