Deze website wordt uitgebaat door Gezinsbond vzw, met maatschappelijke zetel te Arduinkaai 16/18 – 1000 Brussel en met ondernemingsnummer 0406.605.192, RPR Brussel.

Deze disclaimer is van toepassing op uw gebruik van de volgende websites: www.goedgezind.be; www.gezinsbond.be; ledenvoordelen.gezinsbond.be; www.krokuskriebels.be (hierna gezamenlijk: de “websites” of individueel de “website”) en op alle informatie die op deze websites wordt meegedeeld. Door de raadpleging en/of het gebruik van de website, aanvaardt u deze voorwaarden onherroepelijk. Wij houden ons het recht voor deze voorwaarden op elk ogenblik, zonder kennisgeving te wijzigen. Consulteer steeds de meest actuele versie van deze voorwaarden bij elk gebruik van de website.

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, afbeeldingen, foto’s, data, product- en dienstnamen, teksten, e.d. behoren toe aan Gezinsbond en/of derde partijen en zijn beschermd door intellectuele- en andere (eigendoms-) rechten. De inhoud (of enig onderdeel ervan) van deze website mag enkel worden gekopieerd, verspreid, verdeeld, gewijzigd, gepubliceerd, of anders gebruikt mits de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Gezinsbond en mits bronvermelding en/of voor zover nodig om de inhoud ervan voor normaal privégebruik te raadplegen. Het is verboden deze informatie te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie vanop de website in een databank is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door een webbrowser.

De inhoud van deze website kan te allen tijde worden aangepast, gewijzigd of aangevuld zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving. U gebruikt deze website op eigen risico. Gezinsbond kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid of tekortkomingen in de gegevens op deze website. Dit geldt zowel voor informatie die Gezinsbond zelf op de website plaatst als voor informatie afkomstig van derden of gebruikers. Incorrecte of onvolledige gegevens of tekortkomingen op deze site geven geen recht op enige financiële of andere schadevergoeding. Deze website bevat hyperlinks naar websites die niet door Gezinsbond beheerd worden. Deze verwijzingen impliceren op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Gezinsbond kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hun inhoud of voor eventuele schade door gebruik ervan.

Gezinsbond biedt geen garantie voor de goede en/of ononderbroken werking van de website. Wij nemen redelijke maatregelen om te voorkomen dat de website en bestanden op de website vrij zijn van virussen of andere schadelijke code, echter kan het niet worden uitgesloten dat deze zaken mogelijk toch aanwezig zijn. Gezinsbond is niet aansprakelijk voor schade daardoor geleden.

Gezinsbond is niet aansprakelijk ten aanzien van gebruikers en derden voor mogelijke geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of eender welke schade veroorzaakt door het gebruik van deze website en/of de erin opgenomen informatie en gegevens. Voor zover de uitsluiting van aansprakelijkheid niet is toegestaan overeenkomstig toepasselijk recht, is de totale aansprakelijkheid van Gezinsbond – in de meest ruime mate toegestaan onder toepasselijk recht – steeds beperkt tot maximaal vijfhonderd (500,00) euro.

Het gebruik van deze website is onderhavig aan Belgisch recht. In geval van enig geschil in dit kader, zullen uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.