1. Toepassing en contactgegevens

1.1 Deze servicevoorwaarden zijn van toepassing op uw (aanvraag tot) abonnement op het printmagazine ‘Grootouders’ en/of de nieuwsbrief ‘Grootouders’, u aangeboden door Gezinsbond vzw, met maatschappelijke zetel te Arduinkaai 16/18 – 1000 Brussel en met ondernemingsnummer 0406.605.192.

1.2 Door in te tekenen op een (proef) abonnement op het printmagazine Grootouders en/of de nieuwsbrief Grootouders erkent u deze servicevoorwaarden te kennen en de toepassing ervan te aanvaarden. Afwijking van deze servicevoorwaarden is slechts mogelijk voor zover schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen.

1.3 Onze contactgegevens:

– Tel. 02/507.88.88

– E-mail: contact@gezinsbond.be

2. Ons aanbod

2.1 Magazine ‘Grootouders’. Het magazine Grootouders wordt gratis toegestuurd aan leden van Gezinsbond. Niet-leden krijgen de kans om eenmalig een gratis nummer aan te vragen als kennismaking. Een abonnement op het magazine Grootouders is echter enkel mogelijk voor wie lid is van de Gezinsbond. ‘Grootouders’ verschijnt 4 maal per kalenderjaar, en wordt om de drie maanden per post bezorgd. Organisaties of ondernemingen kunnen het magazine ook ontvangen bij lidmaatschap.

2.2 Nieuwsbrief ‘Grootouders’. De nieuwsbrief Grootouders is gratis voor leden én niet-leden. De nieuwsbrief verschijnt tot 12 keer per jaar.

2.3 Gezinsbond vzw behoudt zich het recht voor haar aanbod (waaronder het Magazine Grootouders) en/of de verschijningsfrequentie, looptijd of inhoud ervan op elk ogenblik te wijzigen of stop te zetten en kan er tevens toe besluiten een abonnement stop te zetten. In voorkomend geval kan geen aanspraak worden gemaakt op enige compensatie of andere (schade)vergoeding.

2.4 Een abonnement of inschrijving op het magazine en/of de nieuwsbrief is steeds persoonlijk aan de inschrijver (natuurlijke persoon of organisatie) en niet overdraagbaar aan derden. Uitsluitend in geval van overlijden kan het abonnement worden overgedragen aan de overlevende partner uit hetzelfde gezin, voor zover deze lid blijft van Gezinsbond. Indien Gezinsbond vzw kennis krijgt van een overlijden, zonder dat daarbij een overdracht wordt aangevraagd, kan het abonnement en/of de inschrijving door Gezinsbond worden stopgezet.

2.5 Het magazine en de nieuwsbrief zijn hoofdzakelijk informatief en kunnen tevens advertenties van Gezinsbond, partners van Gezinsbond of van derden bevatten. De informatie opgenomen in het magazine en de nieuwsbrief heeft de bedoeling algemeen en informerend te zijn. Ze is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden van de lezer of enige andere persoon en kan dus niet worden beschouwd als persoonlijk advies. De opgenomen informatie vervangt in geen geval het advies van artsen, psychologen of andere deskundigen. Gezinsbond streeft ernaar correcte informatie te verlenen, maar aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor gevolgen die voortkomen uit het gebruik en/of de interpretatie van de opgenomen informatie. Gezinsbond kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor advertenties van partners en/of derden of voor problemen i.v.m. met de (levering van) eventuele producten die in deze advertenties worden aangeboden.

3. Aanvang, duur en beëindiging

3.1 Het abonnement op het magazine of de nieuwsbrief ‘Grootouders’ wordt opgestart naar aanleiding van uw inschrijving op de nieuwsbrief of het magazine. U verkrijgt uw eerste exemplaar nadat Gezinsbond vzw de registratie administratief heeft verwerkt. Wij streven ernaar dit vlot te laten verlopen.

3.2 Het abonnement loopt in principe door tot u zich uitschrijft of tot het magazine dan wel de nieuwsbrief niet langer zou worden uitgebracht door Gezinsbond. Voor wie geen lid is van Gezinsbond, geeft een inschrijving voor het magazine slechts aanleiding tot ontvangst van een kennismakingsexemplaar en ontstaat aldus geen abonnement. Uw abonnement op magazine ‘Grootouders’ wordt bovendien stopgezet indien uw lidmaatschap van Gezinsbond wordt beëindigd.

3.3 Gezinsbond kan steeds een inschrijving weigeren of abonnement stopzetten, bijvoorbeeld ingeval van een onterechte aanvraag (indien de aanvrager geen grootouder is) en/of indien misbruik zou worden vastgesteld.

3.4 U kan uw abonnement op het magazine op elk ogenblik stopzetten, door ons te melden dat u het magazine niet langer wenst te ontvangen, via de contactgegevens in artikel 1.3. U kan zich uitschrijven van de nieuwsbrief via de afmeldknop onderaan de e-mails die u van ons ontvangt.

4. Wijziging leveringsadres en onderbreking

4.1 Het magazine en de nieuwsbrief worden geleverd op de opgegeven contactgegevens. Een adreswijziging kan worden meegedeeld door te mailen, bellen of schrijven naar Gezinsbond via de contactgegevens in artikel 1.3.

4.2 Om organisatorische redenen is een tijdelijke onderbreking van uw abonnement enkel mogelijk door een van de abonnementen zelf te annuleren en vervolgens uit eigen beweging weer aan te gaan.

5. Vergoeding

5.1 Wanneer u als grootouder lid bent van de Gezinsbond kan u zich gratis abonneren op dit magazine. Niet leden-grootouders kunnen eenmalig een proefnummer bestellen.

6. Varia

6.1 Deze servicevoorwaarden vormen de volledige overeenkomst m.b.t. uw abonnement op het magazine en/of de nieuwsbrief.

6.2 Gezinsbond kan de servicevoorwaarden op elk ogenblik wijzigen. U heeft steeds de mogelijkheid om uw abonnement of inschrijving te beëindigen indien u niet akkoord zou gaan met de wijzigingen.

6.3 De eventuele nietigheid van een bepaling van deze servicevoorwaarden (of een onderdeel van een bepaling) heeft geen invloed op de geldigheid van de rest van die bepaling, noch op de andere bepalingen. Een nietige bepaling zal waar mogelijk herleid worden tot hetgeen wettelijk is toegestaan, rekening houdend met het beoogde doel van de nietige bepaling.

6.4 Deze servicevoorwaarden en de overeenkomst zijn onderworpen aan het Belgische recht.

6.5 Behoudens in de gevallen waarin niet kan worden afgeweken van de gemeenrechtelijke bevoegdheidsregels, zal enig geschil dat niet minnelijk kan worden geregeld uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in België, Brussel (Nederlandstalige kamers).