1. Toepassing en contactgegevens

1.1 Deze servicevoorwaarden zijn van toepassing op uw lidmaatschapsaanvraag en/of lidmaatschap van Gezinsbond vzw, met maatschappelijke zetel te Arduinkaai 16/18 – 1000 Brussel en met ondernemingsnummer 0406.605.192.

1.2 Door een lidmaatschap aan te vragen erkent u deze servicevoorwaarden te kennen en de toepassing ervan te aanvaarden. Afwijking van deze servicevoorwaarden is slechts mogelijk voor zover schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen.

1.3 Onze contactgegevens:

– Tel. 02/507.88.88

– E-mail: contact@gezinsbond.be

2. Lidmaatschap Gezinsbond

2.1 Het lidmaatschap van Gezinsbond biedt verscheidene voordelen, zoals van tijd tot tijd gecommuniceerd door Gezinsbond via haar kanalen (nieuwsbrief, website, e.d.m.). Voordelen zijn steeds gekoppeld aan een bepaalde duurtijd. Indien geen duurtijd wordt vermeld, zijn de betreffende voordelen geldig gedurende de rest van het lopende kalenderjaar.

2.2 Het lidmaatschap van Gezinsbond is automatisch van toepassing op uzelf en waar van toepassing uw echtgenoot, wettelijke samenwonende partner en minderjarige kinderen waarvan u de gegevens invult. Het lidmaatschap (en de daaraan verbonden voordelen) is persoonlijk en kan niet worden overgedragen.

2.3 Gezinsbond houdt zich het recht voor uw lidmaatschap op redelijke gronden te weigeren of in te trekken.

3. Aanvang, duur en verlenging lidmaatschap

3.1 Uw lidmaatschap en/ of de verlenging ervan vangen pas aan na ontvangst van het verschuldigde lidgeld op rekening van Gezinsbond vzw.

3.2 Een lidmaatschap van Gezinsbond wordt standaard aangegaan voor een periode tot aan het einde van het kalenderjaar waarin het lidmaatschap aanvangt. Gezinsbond kan, maar is niet verplicht om acties te organiseren waarbij een andere duur van het lidmaatschap wordt aangeboden. De duur van uw lidmaatschap wordt vermeld op de lidkaart die wij u toesturen.

3.3 Uw lidmaatschap wordt niet automatisch verlengd, tenzij u kiest voor een betaling per domiciliëring.

3.4 Gebeurt de betaling van het lidgeld per domiciliëring, dan wordt dit jaarlijks automatisch geïnd en wordt uw lidmaatschap daarbij automatisch verlengd. Het lidmaatschap wordt pas stopgezet na annulatie van de domiciliëringsopdracht, en voor zover het lidgeld niet via een andere wijze (bijvoorbeeld: via overschrijving) wordt betaald. Het lidgeld van een lopend kalenderjaar waarin de domiciliëringsopdracht wordt stopgezet, blijft volledig verworven door Gezinsbond vzw en wordt niet terugbetaald.

3.5 Naar aanleiding van het einde van uw lopende lidmaatschap kan Gezinsbond vzw u contacteren om uw lidmaatschap te verlengen. Indien u hierop ingaat zijn deze servicevoorwaarden van toepassing op de verlenging – ook wanneer tussen het einde van het initiële lidmaatschap en het verrichten van de betaling voor de verlenging enige periode zou verstrijken –, tenzij Gezinsbond vzw voorafgaand kennis geeft van andere of gewijzigde voorwaarden die van toepassing zijn op de verlenging. Indien u een volledige nieuwe inschrijving verricht via de website, zullen de servicevoorwaarden van toepassing zijn die bij de inschrijving worden meegedeeld. Het verrichten van een betaling van de lidgelden wordt beschouwd als een aanvraag tot verlenging en resulteert in de verlenging van uw lidmaatschap vanaf ontvangst van de lidgelden door Gezinsbond. Afhankelijk van het ogenblik van betaling kan er dus enige tijd verstrijken tussen de afloop van uw lidmaatschap en het ogenblik waarop de verlenging uitwerking krijgt. In voorkomend geval kan u geen aanspraak maken op enige vergoeding in het kader van eventuele gemiste opportuniteiten in de periode tussen het einde van de verstreken lidmaatschapsperiode en het ogenblik waarop de verlenging van uw lidmaatschap effectief wordt.

4. Lidgeld en betaling

4.1 Het lidmaatschap wordt verkregen tegen betaling van het lidgeld, waarvan het bedrag u uiterlijk bij de inschrijving wordt meegedeeld.

4.2 U dient het lidgeld te betalen uiterlijk binnen een termijn van vijftien dagen na het verrichten van uw inschrijving. Bij gebreke daaraan houdt Gezinsbond vzw zich naar eigen keuze het recht voor om uw lidmaatschap te weigeren en/of nieuwe, op het ogenblik van de betaling geldende, voorwaarden toe te passen.

4.3 Als u uw lidmaatschap betaalt via een domiciliëringsopdracht en deze betalingswijze wenst te veranderen, dan kan dit binnen een termijn van 8 weken na afsluiten van uw mandaat. Neem hiervoor telefonisch of per email contact op, via de contactgegevens vermeld in artikel 1.3

5. Wijziging lidgeld

5.1 Gezinsbond kan het bedrag van het lidgeld op ieder ogenblik wijzigen voor de toekomst. Dergelijke wijzigingen zijn niet van toepassing op lopende lidmaatschappen, maar wel op toekomstige verlenging daarvan.

5.2 Indien u betaalt via domiciliëring wordt de wijziging van het lidgeld automatisch doorgevoerd op uw domiciliëringsopdracht en dit met ingang vanaf het volgende moment dat de betaling van uw bankrekening wordt genomen. U wordt een tweetal weken op voorhand schriftelijk (per e-mail of brief) op de hoogte gebracht van het bedrag en het moment waarop het geld van uw rekening gaat. U hebt uiteraard steeds de mogelijkheid om uw domiciliëring te beëindigen en daarmee uw lidmaatschap niet verder te verlengen, indien u niet akkoord zou gaan met de wijziging.

6. Herroepingsrecht

6.1 U hebt het recht om uw lidmaatschap tot 14 dagen na betaling van uw lidgeld zonder opgave van reden te herroepen. In voorkomend geval krijgt u het volledige lidgeld terugbetaald.

6.2 Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons daarvan via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte te stellen, per email of telefonisch via de contactgegevens vermeld in artikel 1.3. Vergeet niet uw naam en voornaam te vermelden en de datum waarop uw betaling werd verricht. Indien gewenst kan u gebruik maken van het Modelformulier voor herroeping (Bijlage 1).

6.3 Indien het verzendingsproces van uw lidkaarten nog niet werd aangevat op het ogenblik van herroeping, dan betalen wij uw lidgeld terug binnen 14 dagen na ontvangst van uw herroepingsverklaring. Ontving u ondertussen uw lidkaarten? Dan hebt u na de kennisgeving van uw herroeping 14 dagen tijd om deze op uw kosten terug te sturen. Na ontvangst van uw lidkaarten betalen we binnen de 14 dagen uw lidgeld terug. Terugbetaling gebeurt op het rekeningnummer waarvan de betaling oorspronkelijk door u werd verricht.

6.4 De herroeping geldt steeds voor het volledige gezin.

7. Kennismakingsaanbod

7.1 Gezinsbond vzw kan een (gratis) kennismakingsaanbod bieden, bijvoorbeeld in het kader van de geboorte van een eerste kind. Dit kennismakingsaanbod is vrijblijvend en kan op ieder ogenblik kosteloos worden geannuleerd op eenvoudige aanvraag via de contactgegevens vermeld in artikel 1.3. Er zijn geen kosten verbonden aan dit kennismakingsaanbod (tenzij die kosten die u aangaat door gebruik te maken van betalende producten, diensten of activiteiten aangeboden door Gezinsbond vzw).

8. Varia

8.1 Deze servicevoorwaarden vormen samen met het bedrag van het lidgeld en eventuele andere specifieke voorwaarden die worden vermeld bij uw inschrijving de volledige overeenkomst (hierna: de “Overeenkomst”) m.b.t. uw lidmaatschap. De Overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden gewijzigd, met akkoord van beide partijen.

8.2 De eventuele nietigheid van een bepaling van de Overeenkomst (of een onderdeel van een bepaling) heeft geen invloed op de geldigheid van de rest van die bepaling, noch op de andere bepalingen. Een nietige bepaling zal waar mogelijk herleid worden tot hetgeen wettelijk is toegestaan, rekening houdend met het beoogde doel van de nietige bepaling.

8.3 De Overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht.

8.4 Behoudens in de gevallen waarin niet kan worden afgeweken van de gemeenrechtelijke bevoegdheidsregels, zal enig geschil dat niet minnelijk kan worden geregeld uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in België, Brussel (Nederlandstalige kamers).

_____________________

Bijlage 1 – Modelformulier voor herroeping

– Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen. –

Aan Gezinsbond vzw, met maatschappelijke zetel te Arduinkaai 16/18 – 1000 Brussel en met

ondernemingsnummer 0406.605.192.

E-mail: contact@gezinsbond.be.

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende het lidmaatschap van Gezinsbond wens te herroepen.

Ik schreef me in voor het lidmaatschap op datum: ________________________

Ik verrichte de betaling op datum:  ________________________

Naam consument: __________________________________

Adres consument: __________________________________

E-mailadres consument (optioneel): __________________________________

 

Handtekening consument* __________________________________

 

Datum herroeping: ________________________       

*Alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend.