1. Toepassing en contactgegevens

1.1 Deze servicevoorwaarden zijn van toepassing op uw (aanvraag tot) abonnement op het magazine “Brieven aan jonge ouders’ en/of de NieuwsBrieven aan Jonge Ouders, u aangeboden door Gezinsbond vzw, met maatschappelijke zetel te Arduinkaai 16/18 – 1000 Brussel en met ondernemingsnummer 0406.605.192.

1.2 Door in te tekenen op een (proef) abonnement op ‘Brieven aan Jonge Ouders’ en/of de nieuwsbrief erkent u deze servicevoorwaarden te kennen en de toepassing ervan te aanvaarden. Afwijking van deze servicevoorwaarden is slechts mogelijk voor zover schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen.

1.3 Onze contactgegevens:

– Tel. 02/507.88.88

– E-mail: contact@gezinsbond.be

– Adres: Gezinsbond vzw – abonnement Brieven aan Jonge Ouders, Arduinkaai 16/18 – 1000 Brussel

2. Ons aanbod

2.1 ‘Brieven aan Jonge Ouders’ is een gratis tijdschrift van Gezinsbond vzw boordevol herkenbare verhalen, nuttige tips rond opvoeding en boeiende weetjes over baby’s en peuters. Het wordt u toegestuurd naar aanleiding van de geboorte of adoptie van uw baby of peuter. De nummers volgen de leeftijd van uw kind en lopen door tot de leeftijd van 2,5 jaar.

2.2 NieuwsBrieven aan Jonge Ouders: Als kersverse ouder kan u zich ook inschrijven op de NieuwsBrieven aan Jonge Ouders. Deze nieuwsbrieven ontvang je op maat van je kind. Ze starten op week 1 en lopen door tot de leeftijd van 3 jaar.

2.3 U hoeft geen lid te zijn van Gezinsbond om ‘Brieven aan Jonge Ouders’ of de NieuwsBrieven te ontvangen.

2.4 ‘Brieven aan Jonge Ouders’ en de NieuwsBrieven zijn gratis, zowel voor leden als niet-leden.

2.5 Gezinsbond vzw behoudt zich het recht voor haar aanbod (waaronder het magazine ‘Brieven aan Jonge Ouders’ en/of de NieuwsBrieven) en/of de verschijningsfrequentie, looptijd of inhoud ervan op elk ogenblik te wijzigen of stop te zetten en kan er tevens toe besluiten een abonnement stop te zetten. In voorkomend geval kan geen aanspraak worden gemaakt op enige compensatie of andere (schade)vergoeding.

2.6 Een abonnement/inschrijving op Brieven aan Jonge Ouders of op de NieuwsBrieven is steeds persoonlijk aan de inschrijver (natuurlijke persoon of organisatie) en/of persoon aan wie Gezinsbond het tijdschrift richt en kan niet worden overgedragen aan derden.

2.7 ‘Brieven aan Jonge Ouders’ en de NieuwsBrieven zijn hoofdzakelijk informatief en kunnen tevens advertenties van Gezinsbond, partners van Gezinsbond of van derden bevatten. De informatie erin opgenomen heeft de bedoeling algemeen en informerend te zijn. ‘Brieven aan Jonge Ouders’ en de NieuwsBrieven zijn niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden van uzelf, uw kind of andere gezinsleden en de inhoud ervan kan dus niet worden beschouwd als persoonlijk advies. ‘Brieven aan Jonge Ouders’ en de NieuwsBrieven vervangen in geen geval het advies van artsen, psychologen of andere deskundigen. Gezinsbond streeft ernaar correcte informatie te verlenen, maar aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor gevolgen die voortkomen uit het gebruik en/of de interpretatie van de opgenomen informatie. Gezinsbond kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor advertenties van partners en/of derden of voor problemen i.v.m. met de (levering van) eventuele producten die in deze advertenties worden aangeboden.

3. Aanvang, duur en beëindiging

3.1 Uw abonnement op ‘Brieven aan Jonge Ouders’ wordt gewoonlijk opgestart van zodra wij kennisnemen van de geboorte of adoptie van uw baby of peuter. U verkrijgt uw eerste exemplaar nadat Gezinsbond vzw de registratie administratief heeft verwerkt. Wij streven ernaar die vlot te laten verlopen.

3.2 Uw abonnement op ‘Brieven aan Jonge Ouders’ eindigt automatisch wanneer het laatste nummer dat overeenstemt met de leeftijd van uw kind u werd toegestuurd. Momenteel loopt ‘Brieven aan Jonge Ouders’ tot de leeftijd van 2,5 jaar.

3.3 Gezinsbond kan steeds een inschrijving weigeren of abonnement stopzetten, bijvoorbeeld ingeval van een onterechte aanvraag en/of indien misbruik zou worden vastgesteld.

3.4 Een eventueel einde aan uw lidmaatschap van Gezinsbond heeft geen gevolgen voor uw abonnement op ‘Brieven aan Jonge Ouders’. Het magazine wordt u na beëindiging van uw lidmaatschap dus nog steeds toegestuurd, tot aan het einde van de voorziene looptijd.

3.5 U kan uw abonnement op ‘Brieven aan Jonge Ouders’ op elk ogenblik stopzetten, door ons te melden dat u ‘Brieven aan Jonge Ouders’ niet langer wenst te ontvangen, via de contactgegevens in artikel 1.3. U kan zich uitschrijven van de nieuwsbrief via de afmeldknop onderaan de e-mails die u van ons ontvangt.

4. Vergoeding

4.1 ‘Brieven aan Jonge Ouders’ wordt u als ouder van een kind in de doelgroep gratis aangeboden. Ook de NieuwsBrieven ontvangt u kosteloos.

5. Varia

5.1 Deze servicevoorwaarden vormen de volledige overeenkomst m.b.t. uw abonnement op “Brieven aan jonge ouders” en inschrijving op de NieuwsBrieven.

5.2 Gezinsbond kan de servicevoorwaarden op elk ogenblik wijzigen. U heeft steeds de mogelijkheid om uw abonnement of inschrijving te beëindigen indien u niet akkoord zou gaan met de wijzigingen.

5.3 De eventuele nietigheid van een bepaling van deze servicevoorwaarden (of een onderdeel van een bepaling) heeft geen invloed op de geldigheid van de rest van die bepaling, noch op de andere bepalingen. Een nietige bepaling zal waar mogelijk herleid worden tot hetgeen wettelijk is toegestaan, rekening houdend met het beoogde doel van de nietige bepaling.

5.4 Deze servicevoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.

5.5 Behoudens in de gevallen waarin niet kan worden afgeweken van de gemeenrechtelijke bevoegdheidsregels, zal enig geschil dat niet minnelijk kan worden geregeld uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in België, Brussel (Nederlandstalige kamers).