Met de invoering van het groeipakket werden de ‘studiebeurzen’ voor kleuters, lagere schoolkinderen en middelbare scholieren omgevormd tot de schooltoeslag. Deze wordt nu automatisch toegekend. Enkel als je inkomen recent gedaald is, moet je nog zelf actie ondernemen Wat je wél nog zelf moet aanvragen, is de studietoelage. Dat is de studiebeurs voor kinderen die studeren aan de universiteit of hogeschool.

Wie heeft recht op de studietoelage?

Een studietoelage wordt enkel uitgereikt als aan bepaalde voorwaarden is voldaan: inkomen, gezinssituatie, nationaliteit en pedagogische voorwaarden of studievereisten.

1. Hoeveel mag je verdienen voor een studietoelage?

Een van de belangrijkste voorwaarden is inkomen. Dat is geen vaste grens maar een variabele: het bedrag dat je maximaal mag verdienen is afhankelijk van bijvoorbeeld het aantal gezinsleden ten laste en aantal personen met zorgbehoefte. Die krijgen punten toegekend. Hoe meer punten je gezin scoort, hoe hoger de inkomensgrens.

  • Elke persoon die fiscaal ten laste is van de persoon met het inkomen waarop de toelage berekend wordt, telt voor 1 punt. De niet-werkende partner is nooit fiscaal ten laste.
  • Ook leerlingen of studenten die niet meer fiscaal ten laste zijn, tellen mee voor 1 punt, tenzij ze als zelfstandige, gehuwde of alleenstaande student moeten beschouwd worden.
  • Alle studenten die hoger onderwijs volgen, krijgen een extra punt. Van het verkregen resultaat moet je wel 1 punt in mindering brengen. Het resultaat is nooit negatief.
  • Is de student of de leerling waarvoor de studietoelage wordt aangevraagd geen zelfstandige of alleenstaande student, dan krijgt hij of zij ook een extra punt.
  • Voor nieuw-samengestelde gezinnen gelden nog andere regels.

Heb je bijvoorbeeld een student in het hoger onderwijs en een in het middelbaar dan bedraagt de maximum inkomensgrens 40.566,72 euro (3 punten in de leefeenheid). Met 2 studenten in het hoger onderwijs en een in het middelbaar mag je maximum 54.193,05 euro verdienen (5 punten in de leefeenheid). Deze cijfers gelden voor het academiejaar 2023-2024.

Bereken zelf of je kind in aanmerking komt voor een studietoelage, via dit stappenplan.

2. Gezinsvoorwaarden voor de studietoelage

Afhankelijk van de leefsituatie veranderen de voorwaarden om een studiebeurs te krijgen. Er zijn vier opties: de student is fiscaal ten laste (al dan niet thuiswonend), de student is financieel zelfstandig, de student is gehuwd of woont samen of de student is alleenstaand.

LEES OOK > Heb ik automatisch recht op een schooltoeslag?

3. Voor welke nationaliteit is de studietoelage?

De studietoelagen zijn in principe enkel voor studenten met de Belgische nationaliteit. Wie een andere nationaliteit heeft kan ook een studietoelage krijgen als er aan bijkomende voorwaarden is voldaan.

4. Voorwaarden aan de studie

Om financiële steun te krijgen om te studeren, moet de student een diplomacontract volgen voor een erkende richting bij een erkende onderwijsinstelling. Ook moet je student nog voldoende studietoelagekrediet hebben en mogen er niet te veel studiepunten behaald zijn zonder het diploma te halen (te veel gewisseld van studierichting zonder af te ronden dus).

Alle informatie via studietoelagen.be

Wanneer kan je deze ‘studiebeurs’ aanvragen?

De studietoelage kan je steeds vanaf 1 juni voorafgaand aan de start van het academiejaar aanvragen eveneens via studietoelagen.be

Voorschot studietoelage

Wie het financieel moeilijk heeft, kan een voorschot op de studietoelage vragen bij het OCMW of via de dienst Studentenvoorziening van zijn universiteit of hogeschool. Hiermee kan je de periode tot aan de effectieve uitbetaling overbruggen.

Heb je recht op een studietoelage dan betaalt de dienst studietoelagen het voorschot rechtstreeks terug aan het OCMW of aan de dienst studentenvoorzieningen. Heb je er toch geen recht op, dan zal je het voorschot moeten terugbetalen.

Andere toe(s)lagen?

Elk kind dat recht heeft op kinderbijslag in juli krijgt een extra schoolbonus. Ook kinderen die nog niet naar school gaan krijgen deze bonus. De uitbetaling gebeurt automatisch samen met de kinderbijslag van juli telkens in augustus.

Kleuters die voldoende aanwezig zijn in de klas krijgen op hun 3de en 4de verjaardag een kleutertoeslag. Ook deze wordt automatisch toegekend.

Meer info vind je in ons dossier groeipakket.

Heb je hulp nodig bij de berekening van de toelage of je wil graag je berekening laten nakijken? Als lid van de Gezinsbond kan je gratis terecht bij de sociaal-juridische dienst. Je kan ons bereiken via tel. 02-507.88.66, of mail sjd@gezinsbond.be. Gelieve steeds je naam, adres en lidnummer te vermelden.

Gepubliceerd op: 27/08/2019, laatste update op: 08/06/2023