Tax-on-web (via MyMinfin), voor de elektronische aangifte, is sinds eind april weer actief. De vereenvoudigde aangiftes worden weer volop rondgestuurd. Heb je je vereenvoudigde aangifte of je papieren aangifteformulieren nog niet ontvangen begin juni, dan neem je het best contact op met de fiscus. De uiterste indiendata blijven dezelfde als de voorgaande jaren, namelijk 30 juni voor de papieren aangifte en 15 juli voor de digitale versie.

Welgeteld 10 codes minder dit jaar op de aangifte. De grote belastinghervorming is uitgebleven waardoor ook het aangifteformulier dus weinig veranderd is. Jongeren kunnen nog steeds terecht bij de website mijneersteaangifte.be voor meer informatie. Let op, niet enkel meerderjarige kinderen (18 jaar dus in 2023 of op 1 januari 2024) moeten een aangifte indienen. Ook jongeren vanaf 16 jaar, waarvoor er een onderhoudsbijdrage betaald wordt, dienen een aangifte in te vullen. Ook zij kunnen hiervoor trouwens beroep doen op een digitaal dossier via Tax-on-web.

Vereenvoudigde aangifte

De fiscus bezorgt aan ongeveer 4 miljoen belastingplichtigen een vereenvoudigde aangifte (VVA). Vorig jaar was dit 3,8 miljoen. Maar het blijft hoe dan ook aangewezen om het voorstel grondig na te kijken. Giften, kinderopvangkosten, roerende voorheffing op dividenden van (coöperatieve) aandelen en hypothecaire leningen bijvoorbeeld worden niet of niet altijd correct vermeld. Ben je het eens met het voorstel dan hoef je niets meer te doen. Ben je het echter niet eens dan moet je wel nog een aangifte doen, hetzij op papier of digitaal via Tax-on-Web. Bruine enveloppen in de brievenbus zijn trouwens een uitzondering geworden. De meeste dossiers zijn dus digitaal.

Maak goed het onderscheid tussen een voorstel van vereenvoudigde aangifte (VVA) en je digitaal belastingdossier. Bij een VVA moet je niets doen als je het eens bent met de gegevens, je digitaal belastingdossier moet je wel nog effectief indienen (klikken op “Bevestigen voor verzending”).

Nieuwe bezwaartermijnen

Sinds vorig jaar krijgen we na ontvangst van het aanslagbiljet (de definitieve belastingberekening) 1 jaar de tijd om bezwaar in te dienen. Dit is een verdubbeling van de periode. Merk je dan nog onjuistheden op dan kan je dus nog steeds een herrekening vragen.

Genderneutrale aangifte

Deze verandering speelt enkel een rol bij een gemeenschappelijke aangifte met je partner (gehuwd zijn of wettelijk samenwonen). Gedaan met de man in de linkerkolom en de vrouw in de rechterkolom. Sinds vorig jaar staat de oudste partner links en de jongste rechts in de aangifte en in de belastingberekening. Dit systeem wordt trouwens al toegepast bij partners van hetzelfde geslacht.

Kinderopvangkosten

Dit jaar mag je maximum 15,70 euro/dag per kind invullen i.p.v. 14,40 euro. Is de kostprijs minder dan 15,70 euro dan vermeld je uiteraard alleen de werkelijke kostprijs. Je vult het bedrag – zoals voorheen – in bij de rubriek 1384 in vak X van de aangifte. Naast kosten voor de crèche, mogen ook andere opvangkosten (internaat, jeugdkampen, muziekacademie, middagopvang school, …) aangegeven worden. De maximumleeftijd voor de aftrek bedraagt 14 jaar, voor kinderen met een ernstige handicap is dit 21 jaar.

De kinderopvanginitiatieven zijn in principe verplicht om alle info digitaal aan de fiscus te bezorgen maar blijkbaar zijn nog niet alle initiatieven daarin geslaagd. De aftrekbare kinderopvangkosten zijn hierdoor bijgevolg nog niet (allemaal) vooraf ingevuld door de fiscus maar dit is wel de bedoeling op termijn. De belastingvermindering bedraagt 45 % van het ingevulde bedrag. Alleenwonende ouders met een bescheiden inkomen (waarvan een deel uit arbeid) krijgen een hogere belastingvermindering van 75 %.

Vrijgestelde dividenden

Ook dit jaar kan je de roerende voorheffing op dividenden recupereren. Je vermeldt de ingehouden roerende voorheffing met een maximum van 240 euro per persoon (30 % roerende voorheffing op 800 euro) in de codes 1437/2437 in Vak VII. Het betreft dividenden van (coöperatieve) aandelen, zoals van Ecopower of Cera. Deze codes zijn nooit vooraf ingevuld door de fiscus. Vergeet deze dus niet aan te vullen als je een vereenvoudigde aangifte hebt gekregen.

Nieuw

Een nieuwe code is voorzien voor de koopkrachtpremie die bedrijven aan hun werknemers konden toekennen in de vorm van consumptiecheques. Tot 750 euro is dit belastingvrij. Om dit te kunnen controleren moet het ontvangen bedrag vermeld worden in de aangifte. Daarnaast werd ook de aangifte van de auteursrechten gewijzigd. Het toepassingsgebied wordt beperkt en ook het maximumbedrag wordt stelselmatig verlaagd omdat er zeer creatief werd omgesprongen met deze fiscaal vriendelijke manier van verloning.

In Vak XIII, het laatste vak van de aangifte deel 1, moet nu ook vermeld worden of je al dan niet de huur van je woning als beroepskost hebt in mindering gebracht. Sommige beroepscategorieën die regelmatig thuis moeten werken (bijvoorbeeld onderwijzers, leraren, …) kunnen ook een deel van de huur als beroepskost aftrekken. Dit heeft wel gevolgen voor de verhuurder want deze zal niet meer belast worden op Kadastraal Inkomen (KI) van de woning maar wel op de ontvangen huurprijs (of een deel hiervan) wat minder interessant is.

My Minfin

Op het onthaalplatform myminfin.be vind je je persoonlijk fiscaal dossier met een overzicht van de belastingberekeningen van voorgaande jaren, ingediende bezwaarschriften en trouwens nog veel meer zoals huurcontracten, hypothecaire akten, ….

Aangezien de fiscus over meer en meer gegevens beschikt, is het absoluut de moeite om je digitaal dossier te bekijken. Geen gezoek meer naar bepaalde fiscale attesten die je trouwens tegenwoordig hoe langer hoe meer zelf digitaal moet gaan ophalen. Je kan ook je aangifte doen met een mobiele app op je smartphone of tablet. Vergeet ook niet dat gehuwden en wettelijke samenwonenden dezelfde aangiftevorm moeten kiezen, ofwel elektronisch ofwel op papier.

Hulp bij de aangifte

De fiscus organiseert telefonisch hulp maar ook fysieke contacten zijn mogelijk (weliswaar na afspraak) tijdens heel wat zitmomenten georganiseerd door gemeentebesturen of OCMW’s. Het infocenter van de fiscus kan je bereiken via 02 572 57 57 (tussen 9 tot 17 uur).

De Sociaal-Juridische Dienst van de Gezinsbond helpt je eveneens graag bij het invullen van je aangifte en kan, als je dat wenst, voor jou een belastingberekening maken. Daarvoor hebben we een aantal gegevens van je nodig die je uiterlijk op donderdag 14 juni per post of per mail moet bezorgen. Wie kiest voor een elektronische aangifte heeft tijd tot maandag 1 juli om de nodige informatie te bezorgen.

Volgende gegevens zijn nodig:

 • eventueel het pdf-bestand van je aangifte dat je via Tax-on-web kan downloaden. Via  “Visualiseren van aangifte” te downloaden en te bewaren als pdf-bestand. Op deze aangifte zijn in principe alle inkomsten al ingevuld (loon, vervangingsinkomsten, vakantiegeld arbeiders, werkloosheidsuitkeringen, …) naast een aantal andere zaken zoals pensioensparen, giften, …….. Dit is een zeer handig document waardoor je ook veel van onderstaande gegevens niet meer moet toesturen! Je kan ons ook steeds via de app It’s me op je smartphone eenmalig toestemming geven om in je belastingdossier te kijken. Je belt ons dan eerst op om dit verder te regelen.
 • het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van onroerende goederen; koppels met een huwelijkscontract ‘scheiding van goederen’, vermelden welke goederen aan wie toebehoren;
 • lonen, wedden of vervangingsinkomsten en de bijhorende code van de rubriek op de fiche;
 • het soort vervoer woon-werkverkeer: eigen vervoer, gemeenschappelijk vervoer door de werkgever georganiseerd, de fiets, openbaar vervoer enzovoort.
 • Voor hypothecaire leningen gesloten vóór 2005:
  • vermelding al dan niet eigen woning
  • oorspronkelijke bedrag van de lening
  • kapitaalaflossingen
  • de aftrekbare intresten van hypothecaire leningen (gelieve de antwoorden op de rubrieken 1138/3138, 1139/3139, 1140/3140, 1141/3141, 1142/3142, 1144/3144, 1145/3145, 1146/3146, 1148/3148, 1149/3149 plus de gelijkaardige rubrieken in de tweede kolom te vermelden, als het een lening voor een nieuw gebouwde of nieuw aangekochte woning is of voor grote verbouwingswerkzaamheden)
  • betaalde premies en gewaarborgde bedrag van de schuldsaldoverzekering
  • datum van de lening (gelieve mee te delen of het een sociale of middelgrote woning betreft als de lening werd afgesloten vóór 1 januari 1989)
  • resterende saldo van de oorspronkelijke lening als die via herfinanciering vervangen werd door een nieuwe lening; het doel van deze herfinanciering (terugbetaling resterend saldo oorspronkelijke lening, betaling van aktekosten, verbouwingen, voltooiing woning)
 • Voor hypothecaire leningen gesloten vanaf 2005:
  • kapitaalaflossingen, intresten, premies schuldsaldoverzekeringen, datum lening, het aantal kinderen op 1 januari na het jaar van afsluiten lening en vermelding al dan niet eigen woning
 • belastingverminderingen voor giften, uitgaven kinderopvang, pensioensparen, PWA-cheques, dienstencheques, in het kader van winwinleningen, voor energiebesparende uitgaven, voor bouw/aankoop van een passiefhuis, lage-energiewoning of nulenergiewoning, in het kader van geregistreerde renovatieovereenkomsten, voor uitgaven aan een woning verhuurd via een sociaal verhuurkantoor, voor verwerving van aandelen van erkende ontwikkelingsfondsen, voor aankoop van een elektrische drie-/vierwieler of motorfiets
 • levensverzekeringspremies
 • overzicht roerende voorheffing op dividenden (coöperatieve) aandelen
 • eventuele andere gegevens nodig voor een berekening
 • kopie van het laatst ontvangen aanslagbiljet
 • overzicht van de gezinssituatie (ook eventuele zware handicap van gezinsleden vermelden) en de geboortedatum van de kinderen
 • je telefoonnummer
 • je e-mailadres
 • je lidmaatschapsnummer van de Gezinsbond
 • je dossiernummer, als we de vorige jaren ook al een berekening gemaakt hebben.

Voor meer info kun je terecht bij de Sociaal-Juridische Dienst van de Gezinsbond, Arduinkaai 16, 1000 Brussel. Bel naar 02 507 88 66 of mail sjd@gezinsbond.be.

Volg de Gezinsbond ook op FacebookTwitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 14/06/2022, laatste update op: 21/05/2024