Met de invoering van het Groeipakket worden de ‘studiebeurzen’ voor kleuters, lagere schoolkinderen en middelbare scholieren automatisch toegekend. Om deze schooltoeslag te krijgen, hoef je dus niets meer te doen. Wat je wél nog zelf moet aanvragen, is de studietoelage. Dat is de studiebeurs voor kinderen die studeren aan de universiteit of hogeschool. Die wordt later op het jaar gestort.

Wie heeft recht op de studietoelage?

Een studietoelage wordt enkel uitgereikt als aan bepaalde voorwaarden is voldaan: inkomen, gezinssituatie, nationaliteit en pedagogische voorwaarden of studievereisten.

1. Hoeveel mag je verdienen voor een studietoelage?

Een van de belangrijkste voorwaarden is inkomen. Dat is geen vaste grens maar een variabele: het bedrag dat je maximaal mag verdienen is afhankelijk van bijvoorbeeld het aantal gezinsleden ten laste en aantal personen met zorgbehoefte. Die krijgen punten toegekend. Hoe meer punten je gezin scoort, hoe hoger de inkomensgrens.

• Elke persoon die fiscaal ten laste is van de persoon met het inkomen waarop de toelage berekend wordt, telt voor 1 punt. De niet-werkende partner is nooit fiscaal ten laste.
• Ook leerlingen of studenten die niet meer fiscaal ten laste zijn, tellen mee voor 1 punt, tenzij ze als zelfstandige, gehuwde of alleenstaande student moeten beschouwd worden.
• Alle studenten die hoger onderwijs volgen, krijgen een extra punt. Van het verkregen resultaat moet je wel 1 punt in mindering brengen. Het resultaat is nooit negatief.
• Is de student of de leerling waarvoor de studietoelage wordt aangevraagd geen zelfstandige of alleenstaande student, dan krijgt hij of zij ook een extra punt.
• Voor nieuw-samengestelde gezinnen gelden nog andere regels.

Het maximum is 10 punten, het jaarlijks inkomen mag dan niet meer bedragen dan 68.012 euro om een studietoelage te krijgen. Heb je 0 punten, dan mag je maximaal 18.220 euro verdienen om in aanmerking te komen voor een studietoelage. Deze cijfers gelden voor het academiejaar 2019-2020.

Bereken zelf of je kind in aanmerking komt via een studietoelage, via dit stappenplan.

2. Gezinsvoorwaarden voor de studietoelage

Afhankelijk van de leefsituatie, veranderen de voorwaarden om een studiebeurs te krijgen. Er zijn vier opties: de student is fiscaal ten laste (al dan niet thuiswonend), de student is zelfstandig, de student is gehuwd of woont samen of de student is alleenstaand.

Elk van deze leefsituaties krijgt een bepaald aantal punten toegekend, dat wordt gebruikt om te berekenen of je financiële steun kan krijgen om te studeren.

3. Voor welke nationaliteit is de studietoelage?

De studietoelagen zijn in principe enkel voor studenten met de Belgische nationaliteit. Een andere nationaliteit heeft, kan ook een studietoelage krijgen als aan bijkomende voorwaarden is voldaan. Lees hier welke nationaliteitsvoorwaarden nodig zijn voor een studietoelage in België.

4. Voorwaarden aan de studie

Een financiële steun te krijgen om te studeren, moet de student een diplomacontract volgen voor een erkende richting bij een erkende onderwijsinstelling. Ook moet je student nog voldoende studietoelagekrediet hebben en er niet te veel studiepunten behaald zijn zonder diploma te halen (te veel gewisseld van studierichting zonder af te ronden dus).

Op de site van de Vlaamse overheid kan je deze voorwaarden in detail nalezen.

Wanneer kan je deze ‘studiebeurs’ aanvragen?

De studietoelage voor het komend academiejaar kan je via het digitaal loket aanvragen vanaf 1 augustus. Klik daarvoor hier.

Voorschot studietoelage

Wie moeilijk rond komt, kan een voorschot op de studietoelage vragen bij het OCMW of de studentenvoorziening van de betreffende universiteit of hogeschool. Hiermee kan je de periode tot aan de effectieve uitbetaling overbruggen.

Heb je recht op een toelage, dan betaalt de dienst studietoelagen het voorschot rechtstreeks terug aan het OCMW of aan de dienst studentenvoorzieningen. Heb je daarentegen uiteindelijk geen recht, dan zal je het voorschot moeten terugbetalen.

En andere kinderen?

Voor kinderen in het basisonderwijs of het middelbaar werkt het anders.

*Kleuters krijgen een kleutertoeslag (als ze voldoende naar school gaan)
*Alle kinderen krijgen een schoolbonus
* In het lager en middelbaar kan je ook een schooltoeslag krijgen voor je kind.

Deze worden automatisch uitbetaald: je hoeft er geen aanvraag voor in te dienen.

Vraag & antwoord: wat met de schooltoeslag als je inkomen plots is gedaald?

Heb je hulp nodig bij de berekening van de toelage of je wil graag je berekening laten nakijken? Als lid van de Gezinsbond kan je gratis terecht bij de sociaal-juridische dienst. Je kan ons bereiken in de Troonstraat 125, 1050 Brussel, tel. 02-507.88.66 of fax 02-511.90.65, sjd@gezinsbond.be.
Gelieve steeds je naam, adres en lidnummer te vermelden.
Gepubliceerd op: 27/08/2019, laatste update op: 30/08/2019

Tags: , ,