1. Toepassing en contactgegevens

1.1 Deze servicevoorwaarden zijn van toepassing op uw (aanvraag tot) abonnement op het printmagazine BOTsing, u aangeboden door Gezinsbond vzw, met maatschappelijke zetel te Arduinkaai 16/18 – 1000 Brussel en met ondernemingsnummer 0406.605.192.

1.2 Door in te tekenen op een startnummer of abonnement op BOTsing erkent u deze servicevoorwaarden te kennen en de toepassing ervan te aanvaarden. Afwijking van deze servicevoorwaarden is slechts mogelijk voor zover schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen.

1.3 Onze contactgegevens:

– Tel. 02/507.88.88

– E-mail: contact@gezinsbond.be

2. Ons aanbod

2.1 Magazine ‘BOTsing’. Het magazine BOTsing is een tijdschrift specifiek gericht op ouders met tieners van twaalf tot en met zestien jaar. Het magazine verschijnt 4 keer per jaar en is telkens gericht op een specifiek thema. BOTsing wordt gratis toegestuurd aan leden van Gezinsbond met kinderen van 12 t.e.m. 16 jaar.

2.2 Gezinsbond vzw behoudt zich het recht voor om het aanbod, de doelgroep en de verschijningsfrequentie op elk ogenblik te wijzigen of in te trekken. Dit houdt ook in dat Gezinsbond vzw ertoe zou kunnen besluiten het magazine voor de toekomst te laten verdwijnen uit het aanbod, zonder dat dit aanleiding geeft tot een (recht op) compensatie of schadevergoeding.

2.3 Het magazine is hoofdzakelijk informatief. BOTsing kan tevens advertenties van Gezinsbond, partners van Gezinsbond of van derden bevatten. De informatie opgenomen in het magazine heeft de bedoeling algemeen en informerend te zijn. Ze is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden van de lezer of enige andere persoon en kan dus niet worden beschouwd als persoonlijk advies. De opgenomen informatie vervangt in geen geval het advies van artsen, psychologen of andere deskundigen. Gezinsbond streeft ernaar correcte informatie te verlenen, maar aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor gevolgen die voortkomen uit het gebruik en/of de interpretatie van de opgenomen informatie. Gezinsbond kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor advertenties van partners en/of derden of voor problemen i.v.m. met de (levering van) eventuele producten die in deze advertenties worden aangeboden.

2.4 Een abonnement of inschrijving op het magazine is steeds persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

3. Aanvang en duur abonnement

3.1 Uw abonnement als lid van Gezinsbond wordt automatisch opgestart wanneer uw kinderen de leeftijd hebben van 12 t.e.m. 16 jaar en loopt automatisch af wanneer de kinderen die onder uw lidmaatschap vallen de leeftijd van 17 jaar bereiken. Uw abonnement op het magazine wordt bovendien stopgezet indien uw lidmaatschap van Gezinsbond wordt beëindigd. U kan uiteraard ook op elk ogenblik aangeven dat u het magazine niet langer wenst te ontvangen, door ons te contacteren via de contactgegevens in artikel 1.3.

4. Vergoeding

4.1 BOTsing belandt gratis in de bus bij leden van Gezinsbond met kinderen van twaalf tot en met zestien jaar.

4.2 Uitzonderlijk kunnen ook betalende abonnementen op BOTsing worden afgenomen. Leden van Gezinsbond die niet binnen de bovenstaande categorie vallen kunnen een jaarabonnement van vier nummers afnemen aan een kost van vijf euro. Niet-leden betalen acht euro voor een jaarabonnement. Betalende abonnementen lopen telkens voor een periode van één (1) kalenderjaar na ontvangst en verwerking van uw betaling, waarna u uw abonnement dient te verlengen. Deze servicevoorwaarden zijn van toepassing op de verlenging van uw abonnement, tenzij Gezinsbond vzw voorafgaand kennis geeft van andere of gewijzigde voorwaarden die van toepassing zijn op de verlenging. Gezinsbond kan de prijzen voor het magazine op ieder ogenblik wijzigen voor de toekomst. Dergelijke wijzigingen zijn niet van toepassing op lopende abonnementen, maar wel op toekomstige verlenging daarvan.

5. Herroepingsrecht

5.1 Indien u een betalend abonnement afneemt, hebt u het recht om uw abonnement tot 14 dagen na ontvangst van het eerste nummer zonder opgave van reden te herroepen. In voorkomend geval krijgt u het abonnementsbedrag terugbetaald.

5.2 Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons daarvan via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte te stellen, per email of telefonisch via de contactgegevens vermeld in artikel 1.3. Vergeet niet uw naam en voornaam te vermelden en de datum waarop uw betaling werd verricht. Indien gewenst kan u gebruik maken van het Modelformulier voor herroeping (Bijlage 1).

5.3 Indien Gezinsbond misbruik vast zou stellen (bijvoorbeeld de herhaaldelijke afsluiting en herroeping van abonnementen), behoudt Gezinsbond zich het recht voor om een vergoeding in houden voor de geleverde nummers.

6. Varia

6.1 Deze servicevoorwaarden vormen samen met eventuele specifieke voorwaarden die worden vermeld bij uw inschrijving de volledige overeenkomst (hierna: de “Overeenkomst”) m.b.t. uw abonnement op BOTsing. De Overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden gewijzigd, met akkoord van beide partijen.

6.2 De eventuele nietigheid van een bepaling van de Overeenkomst (of een onderdeel van een bepaling) heeft geen invloed op de geldigheid van de rest van die bepaling, noch op de andere bepalingen. Een nietige bepaling zal waar mogelijk herleid worden tot hetgeen wettelijk is toegestaan, rekening houdend met het beoogde doel van de nietige bepaling.

6.3 De overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht.

6.4 Behoudens in de gevallen waarin niet kan worden afgeweken van de gemeenrechtelijke bevoegdheidsregels, zal enig geschil dat niet minnelijk kan worden geregeld uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in België, Brussel (Nederlandstalige kamers).

_____________________

 

Bijlage 1 – Modelformulier voor herroeping

– Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen. – 

Aan Gezinsbond vzw, met maatschappelijke zetel te Arduinkaai 16/18 – 1000 Brussel en met ondernemingsnummer 0406.605.192.

E-mail: contact@gezinsbond.be.

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende mijn abonnement op BOTsing wens te herroepen. 

Ik vroeg het abonnement aan op datum: ________________________

Ik verrichte de betaling op datum: ________________________

Naam consument: __________________________________

Adres consument: __________________________________

E-mailadres consument (optioneel): __________________________________

 

Handtekening consument* __________________________________

 

Datum herroeping: ________________________

*Alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend.